Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Posúdenie odkázanosti na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach

Zabezpečenie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu, či dovŕšenia dôchodkového veku

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

sociálna služba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení n. p.
 
Komu sa služba poskytuje?

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť) a stupeň odkázanosti najmenej IV.
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov (posudková činnosť)

Podmienky a postup pre zabezpečenie umiestnenia v zariadení pre seniorov:

 • trvalý pobyt na území mesta Brezna
 • podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na MsÚ – odbor starostlivosti o obyvateľa
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

Umiestnenie do zariadenia opatrovateľskej služby

sociálna služba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení n. p.

Komu sa služba poskytuje?

 • plnoletej fyzickej osobe na určitý čas, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3,
 • fyzickej osobe, ktorej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Podmienky a postup pre zabezpečenie umiestnenia v zariadení opatrovateľskej služby:

 • trvalý pobyt na území mesta Brezna
 • podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na MsÚ – odbor starostlivosti o obyvateľa
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári

sociálna služba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení n. p.

Komu sa služba poskytuje?

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Podmienky a postup pre zabezpečenie sociálnej služby v dennom stacionári:

 • trvalý pobyt na území mesta Brezna
 • podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na MsÚ – odbor starostlivosti o obyvateľa
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu