Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Architekt mesta

 Územný plán mesta Brezna

 Architekt - vydanie stanoviska


Ing. Barbora HALÁSOVÁ

Tel: 0903 582 531

E-mail: barbora.halasova@brezno.sk


Odbor Architekt mesta zabezpečuje nasledovné činnosti:

 1. zabezpečovanie spracovateľ ÚPD a ÚPN v súlade s platnými právnymi predpismi, dohľad nad spracovaním ÚPD
  2. uplatňuje záujmy mesta v oblasti územného plánovania s územného rozvoja v strategických dokumentoch a koncepciách
  3. vydávanie vyjadrení k funkčnému využitiu nehnuteľností v zmysle schválenej ÚPD
  4. vedie evidenciu žiadateľov o zmenu ÚPN
  5. tvorba urbanistických a architektonických koncepcií rozvoja mesta v spolupráci s ostatnými odbormi MsÚ, ako aj orgánmi štátnej správy
  6. zabezpečovanie záväzných stanovísk mesta k investičnej výstavbe na území mesta, k využívaní miestnych zdrojov
  7. vydáva stanoviská k predprojektovej a projektovej dokumentácii investičnej výstavby, alebo inej činnosti, saturovanej katastrálnym územím mesta
  8 vydávanie stanovísk k štúdiám a zadaniam na území mesta
  9. na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy vydáva za mesto Brezno  záväzné stanoviská k :
      a) zmene druhu poľnohospodárskych pozemkov
      b) dočasnému a trvalému vyňatiu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, k perspektívnemu využitiu PPF na výstavbu IBV a KBV pre fyzické a právnické osoby