Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Architekt mesta

 

ARCHITEKT MESTA


1. Zodpovedá za sledovanie, evidenciu a priebežné spracovanie informácií o území mesta,
požiadaviek týkajúcich sa zmeny funkčného a priestorového využitia územia a vydaných
rozhodnutí orgánov štátnej správy týkajúcich sa územia mesta.
2. Preskúmanie aktuálnosti ÚPD a ÚPP a zabezpečovanie zmien, alebo doplnkov záväznej
časti ÚPD.
3. Zabezpečovanie mapových podkladov pre ÚPD a ÚPP.
4. Zabezpečovanie spracovateľa ÚPD a ÚPP v súlade s platnými právnymi predpismi (zákon
o verejnom obstarávaní).
5. Dohľad nad spracovaní ÚPD a ÚPP.
6. Zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP.
7. Vydanie stanovísk k štúdiám a zadaniam na území mesta.
8. Vydávanie vyjadrení k funkčnému využitiu nehnuteľností v zmysle schválenej ÚPD.
9. Spolupráca a príprava podkladov a stanovísk pre orgány územného plánovania.
10. Tvorba urbanistických a architektonických koncepcií rozvoja mesta v spolupráci s ostatnými
útvarmi MsÚ, ako aj orgánmi štátnej správy.
11. Dohľad nad dodržiavaním záväzných regulatív stanovených územným plánom mesta.
12. Vypracovávanie návrhov VZN mesta súvisiacich s ÚPD.
13. Organizácia a účasť na verejných a významných urbanisticko - architektonických súťažiach.
14. Spolupráca s oddelením investícií.
15. Vykonáva štátny stavebný dozor.
16. Zabezpečovanie záväzných stanovísk mesta k investičnej výstavbe na území mesta.
17. Zabezpečovanie záväzných stanovísk k využívaniu miestnych zdrojov.
18. Zabezpečovanie vyjadrení k podnikateľskej činnosti a inej činnosti právnických a fyzických
osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta.
19. Zabezpečenie stanovísk k vyňatiu z poľnohospodárskej pôdy a k výberu stavenísk.
20. Posudzovanie umiestňovania stavieb, určovanie územnotechnických, urbanistických
a architektonických zásad ich projektového riešenia a realizácie.
21. Účasť v územných konaniach z hľadiska uplatňovania miestnych záujmov.
22. Tvorba architektonickej koncepcie rozvoja mesta.
23. Posudzuje vplyvy stavieb na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších zmien
a doplnkov.
24. Organizácia a účasť na verejných súťažiach, konkurzných a ponukových konaniach,
výstavách.
25. Vypracovanie návrhov VZN mesta súvisiacich s činnosťou útvaru spolupráca pri ochrane
kultúrnych pamiatok na území mesta a ochrane prírodných hodnôt v spolupráci s orgánmi
štátnej správy
26. Zabezpečovanie podkladov a informácií pre potreby jednotlivých organizačných útvarov
MsÚ.
27. Zodpovedá za tvorbu, rozvoj a realizáciu koncepcie Geografického informačného systému
(GIS)
28. Zabezpečuje a koordinuje tvorbu GIS.
29. Zabezpečuje digitálne výstupy a tlač máp.
30. Zabezpečuje prepojenia medzi GIS a MIS a budovanie v súlade s vyhláškou č. 283/1996 Z.
z. o štátnom informačnom systéme.
Oblasť územného plánovania
1. Zabezpečuje obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu mesta, územných
plánov zón mestských častí a vybraných priestorov a ich čiastkových zmien a doplnkov.
2. Zabezpečuje obstarávanie a prerokúvanie územnoplánovacích podkladov ( napr.
urbanistické štúdie, generely a pod.).
3. Vydáva stanoviská k predprojektovej a projektovej dokumentácii (štúdia, zadanie, projekt)
a zúčastňuje sa v územnom a stavebnom konaní stavieb uskutočňovaných
iných subjektov na území mesta.
4. Poskytuje poradenské a konzultačné služby pre občanov pri ich investičných zámeroch
na území mesta.
5. Vytvára koncepčné i realizačné podmienky pre reanimáciu voľnej krajiny za účelom
umocnenia ekologickej stability územia.
6. Uplatňuje záujmy mesta v regionálnych, nadregionálnych a celorepublikových koncepciách,
dokumentoch a iných rozvojovo strategických zámeroch.
7. Vydáva záväzné stanoviská k súladu investičných a iných činností s platnou dokumentáciou
UPN mesta.