Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Architekt mesta

 Územný plán mesta Brezna

 Architekt - vydanie stanoviska


Ing. Barbora HALÁSOVÁ

Tel: 048 6306 286

E-mail: barbora.halasova@brezno.sk


Odbor Architekt mesta zabezpečuje nasledovné činnosti:

1. zabezpečovanie spracovateľ ÚPD a ÚPN v súlade s platnými právnymi predpismi, dohľad nad spracovaním ÚPD
2. uplatňuje záujmy mesta v oblasti územného plánovania s územného rozvoja v strategických dokumentoch a koncepciách
3. vydávanie vyjadrení k funkčnému využitiu nehnuteľností v zmysle schválenej ÚPD
4. vedie evidenciu žiadateľov o zmenu ÚPN
5. tvorba urbanistických a architektonických koncepcií rozvoja mesta v spolupráci s ostatnými odbormi MsÚ, ako aj orgánmi štátnej správy
6. zabezpečovanie záväzných stanovísk mesta k investičnej výstavbe na území mesta, k využívaní miestnych zdrojov
7. vydáva stanoviská k predprojektovej a projektovej dokumentácii investičnej výstavby, alebo inej činnosti, saturovanej katastrálnym územím mesta
8 vydávanie stanovísk k štúdiám a zadaniam na území mesta
9. na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy vydáva za mesto Brezno  záväzné stanoviská k :
    a) zmene druhu poľnohospodárskych pozemkov
    b) dočasnému a trvalému vyňatiu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, k perspektívnemu využitiu PPF na výstavbu IBV a KBV pre fyzické a právnické osoby