Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zrušenie trvalého pobytu

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 253/1998 Z.z.:

e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,“

g) ak budova zanikla

POTREBNÉ DOKLADY:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál)*
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vyporiadaní
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • dohodu o ukončení nájmu

 

*Údaje alebo výpisy z listu vlastníctva je už možné získavať z registrov verejnej správy, preto občania nemusia nosiť listy vlastníctva v papierovej podobe.

 

POPLATOK: bez poplatku

 


Kontakt

Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/6306 232 - kvetoslava.duriancikova@brezno.sk
Černáková Barbora, Mgr. - 048/6306 237, barbora.cernakova@brezno.sk