Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Brezno

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Brezno

 

My, volení predstavitelia mesta Brezno, uvedomujúc si vzájomné súvislosti medzi ekonomickým, etickým a politickým prostredím, s cieľom získať pri výkone mandátu dôveru verejnosti voči breznianskej samospráve a neustále ju posilňovať prostredníctvom jej transparentnosti a otvorenosti, sa hlásime k tomuto etickému kódexu, čo potvrdzujeme svojim hlasovaním o jeho schválení a čestne  prehlasujeme, že sa ním budeme počas výkonu svojho mandátu riadiť.

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

1. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy (ďalej len kódex) je vyjadrením potreby úpravy žiaduceho konania a etických princípov predstaviteľov  samosprávy mesta Brezno, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť volených predstaviteľov s dôrazom na poslanie samosprávy ako služby občanom, neustále smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu týchto služieb.

2. Cieľom kódexu je definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od volených funkcionárov a ktoré občania od voleného predstaviteľa očakávajú pri plnení jeho povinností a tiež informovať občanov o týchto štandardoch.

3. Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom volený predstaviteľ rozumie primátor mesta Brezno a poslanec Mestského zastupiteľstva v Brezne.

 

                                              

Čl. 2

Prvenstvo práva a verejného záujmu

 

1. Volený predstaviteľ vykonáva svoj mandát vždy v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

2. Pri plnení svojich funkcií vždy slúžia verejnému záujmu a zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť ich mandátu.

3. Primátor a poslanci sa pri výkone funkcie za každých okolností správajú tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť mesta Brezno.

 

 

Čl. 3

Etické princípy

 

1. Primátor a poslanci plnia svoje funkcie zodpovedne, nestranne a s ochotou zodpovedať sa za svoje rozhodnutia a konania. Nebudú zneužívať svoju funkciu a privilégiá mandátu priamo ani nepriamo na plnenie svojich osobných záujmov.

2. Primátor a poslanci sa zdržia takého správania a konania, ktoré by pri výkone ich funkcie priamo alebo nepriamo uprednostnilo súkromný záujem ich, im blízkych osôb, iných jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov s cieľom získať priamy alebo nepriamy profit.

3. Pri výkone svojich rozhodovacích právomocí sa primátor a poslanci rozhodujú výlučne na základe objektívne zistených skutočností v súlade so zákonom, bez osobnej predpojatosti alebo predsudkov. Zdržia sa rozhodnutí, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovali ich, im blízke osoby, iných jednotlivcov alebo skupinu jednotlivcov s cieľom získať priamy alebo nepriamy osobný prospech.

4. Primátor a poslanci sú pripravení poskytnúť detailné informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ich k rozhodnutiu viedli a preukázať, ako prijaté rozhodnutie korešponduje s príslušnými platnými pravidlami a právnymi predpismi.

5. Pri výkone funkcie primátor a poslanci rešpektujú právomoci a privilégiá ostatných volených predstaviteľov a všetkých zamestnancov mesta. Nenapomáhajú iným voleným predstaviteľom alebo zamestnancom mesta porušovať alebo nedodržiavať pri výkone ich  funkcie princípy stanovené v tomto kódexe.

6. Pri hlasovaní sa riadia podľa toho, či je navrhnuté rozhodnutie spravodlivé, nie podľa tohto, kto rozhodnutie navrhol alebo komu navrhnuté rozhodnutie prospeje. Neuhýbajú pred svojou

zodpovednosťou tým, že sa ľahkovážne zdržia hlasovania, prípadne sa na ňom nezúčastnia.

7. Primátor a poslanci nevyužívajú svoje postavenie a nedávajú osobné prísľuby, ktoré by plnili z titulu svojej funkcie.

8. Primátor a poslanci vykonávajú svoje politické funkcie v súlade s prirodzeným mravnými zásadami hľadiac na všeobecné dobro. Zmyslom pre zodpovednosť dávajú vzor ostatným občanom mesta a v širšom poňatí aj štátu. Svojimi skutkami dokazujú, že je možné dať do súladu autoritu so slobodou a osobnú iniciatívu so službou v prospech záujmov mesta a verejného blaha.

 

 

Čl. 4

Deklarácia majetkových a finančných pomerov

 

Volený predstaviteľ každoročne deklaruje svoje majetkové pomery prostredníctvom písomného oznámenia majetkových pomerov, funkcií, zamestnaní a iných činností, ktoré vykonáva súbežne s výkonom funkcie. Písomné oznámenia sú registrované na úrade a sú prístupné verejnosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. Tento kódex zároveň nevylučuje, aby boli písomné oznámenia so súhlasom voleného predstaviteľa zverejňované.

 

                                                                       

Čl. 5

Dary a zákaz korupcie

 

1. Pri výkone funkcie sú primátor a poslanci povinní zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré  je zákonom definované ako korupčné alebo nelegálne. Ak sa o takom konaní dozvedia, oznámia túto skutočnosť príslušným orgánom.

2. Z titulu svojich funkcií primátor a poslanci neprijímajú ani nevyžadujú pasívne ani aktívne žiadne dary, služby, finančné prostriedky ani iné výhody. Primátor a poslanci sa zaväzujú všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií registrovať v osobitnom registri mesta a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely.

 

 

Čl. 6

Zneužitie funkcie verejného činiteľa

 

1. Primátor a poslanci dohliadajú na čerpanie mestského rozpočtu a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Pri plnení svojich povinností primátor a poslanci nezneužívajú verejné finančné prostriedky ani majetok. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre súkromné záujmy ich, im blízkych osôb a iných jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov.

3. Primátor a poslanci nikdy nevyužívajú informácie získané pri výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech im blízkych osôb a iných jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov.

4. Primátor a poslanci si plnia svoje úlohy čo najefektívnejším spôsobom a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom.

5. Pri výkone svojich funkcií primátor a poslanci nebudú prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by ich zvýhodňovali v budúcom osobnom alebo profesionálnom živote po skončení výkonu mandátu.

 

 

Čl. 7                                        

Konflikt záujmov

 

1. Pri výkone svojej funkcie rozhodujú primátor a poslanci vždy so zreteľom na verejný záujem.

2. Ak majú primátor a poslanci priamy alebo nepriamy osobný záujem na veciach, ktoré sú predmetom rokovania orgánov mesta, oboznámia s touto skutočnosťou mestské zastupiteľstvo ešte predtým, než sa o nich začne rokovať.

3. Primátor a poslanci sa zdržia výkonu takých funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon ich mandátu ako volených predstaviteľov.

 

 

Čl. 8

Kontrola

 

1. Primátor a poslanci dohliadajú na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom mesta v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Pri výkone svojich funkcií postupujú primátor a poslanci otvorene a transparentne a nebránia vykonaniu kontroly alebo kontrolného opatrenia v zmysle osobitných právnych predpisov, ktoré sa oprávnené kontrolné orgány rozhodnú vykonať.

 

 

Čl. 9

 Zverejňovanie rozhodnutí a informácií

 

1. Primátor a poslanci sa za výkon svojich mandátov zodpovedajú všetkým občanom mesta.

2. Primátor a poslanci sú vždy pripravení zodpovedať sa občanom za svoje rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Na požiadanie vysvetlia a  zdôvodnia akékoľvek rozhodnutie, ktoré prijali v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Nezatajujú žiadne informácie alebo činy, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak.

3. Primátor a poslanci vyhovejú požiadavkám verejnosti, týkajúcim sa zverejnenia alebo sprístupnenia informácií, ktoré súvisia s výkonom ich funkcie, s poskytnutím služieb a s výkonom samosprávy v súlade s osobitným právnym predpisom.

4. Primátor a poslanci podporia všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone ich právomocí, pri poskytovaní služieb občanom a pri výkone samosprávy.

 

 

Čl. 10

Rešpektovanie úloh zamestnancov mesta

 

1. Pri výkone svojich funkcií primátor a poslanci rešpektujú úlohy a povinnosti zamestnancov mesta a bez zaujatosti im poskytnú potrebné informácie v súlade s ich postavením a funkciou.

2. Primátor a poslanci za žiadnych okolností nevyžadujú od zamestnancov mesta, aby zanedbávali alebo obchádzali platné všeobecne záväzné právne predpisy s cieľom poskytnúť priamy alebo nepriamy prospech sebe, im blízkym osobám alebo iným jednotlivcom, prípadne skupine jednotlivcov.

3. Primátor a poslanci podporujú opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu efektívnosti a flexibilnosti fungovania zamestnancov a uplatňujú princípy ich pozitívnej motivácie.

 

 

Čl. 11

Spolupráca s médiami

 

1. Primátor a poslanci otvorene a v plnom rozsahu odpovedia na otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu ich funkcií. Primátor a poslanci poskytnú všetky požadované informácie, súvisiace s výkonom ich funkcií s výnimkou tých, ktorých poskytnutie vylučujú osobitné právne predpisy.

 

 

Čl. 12

Pravidlá upravujúce volebnú kampaň

 

1. Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú finančné prostriedky mesta Brezno ani majetok  mesta v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta.

2. Primátor a poslanci počas výkonu svojej funkcie nenútia žiadnym spôsobom občanov ani iných volených predstaviteľov či zamestnancov hlasovať inak ako podľa ich vlastného rozhodnutia.

3. Primátor a poslanci sa nesnažia získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, využívaním násilia alebo vyhrážania, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie.

           

 

Čl. 13

Spoločné ustanovenia

 

1. Primátor a poslanci sa stotožňujú s princípmi tohto kódexu a podporujú tieto princípy osobným príkladom.

2. Primátor a poslanci v záujme kvalifikovaných rozhodnutí sa neustále vzdelávajú, získavajú zdroje nových informácií, komunikujú s inými samosprávami za účelom výmeny skúseností.

3. Primátor a poslanci prijmú opatrenia s cieľom oboznamovať verejnosť s ustanoveniami tohto kódexu a podporujú miestne médiá pri informovaní o témach spojených s verejnou etikou.

4. Tento kódex bude po podpise zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Brezno.

5. Tento kódex bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Brezne  č.   40/2015 zo dňa 16.02.2015.

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

Primátor mesta