Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Opatrovateľská služba

Komu sa služba poskytuje?

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť)
 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona

Podmienky pre poskytnutie opatrovateľskej služby:

 • trvalý pobyt na území mesta Brezna
 • podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na MsÚ – odbor starostlivosti o obyvateľa
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby medzi klientom a poskytovateľom

Úkony opatrovateľskej služby:

 • pomoc pri sebaobslužných úkonoch
 • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť
 • sprievod pri základných sociálnych aktivitách
 • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách

Úhrada za poskytované sociálne služby:

v zmysle VZN č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

Výška úhrady za OSL sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z. a v závislosti od času a doby poskytovania OSL nasledovne:

a) časové pásmo I. v čase poskytovania 7.30-15.30, úhrada klienta 2,15 € /hodina
b) časové pásmo II. v čase poskytovania 15.30-22.30, úhrada klienta 2,30 € /hodina

c) časové pásmo III v čase poskytovania 22.30-7.30, úhrada klienta 3,00 € /hodina
d) počas sviatkov a dní pracovného pokoja úhrada klienta 2,50 € /hodina

Mesto Brezno prispieva klientovi – prijímateľovi OSL podľa určeného časového pásma uvedeného v § 7, bod 4, písm. a) až d) tohto VZN v závislosti od príjmu nasledovne:
a) príjem klienta do 300 € - príspevok mesta 70%
b) príjem klienta od 300 do 400 € - príspevok mesta 60%
c) príjem klienta od 400 do 500 € - príspevok mesta 50%
d) príjem klienta nad 500 € - príspevok mesta 40%

Výška úhrady pre neplnoletú fyzickú osobu

a) časové pásmo I. v čase poskytovania 7.30-15.30, úhrada klienta 0,60 € /hodina
b) časové pásmo II. v čase poskytovania 15.30-22.30, úhrada klienta 0,80 € /hodina

c) časové pásmo III v čase poskytovania 22.30-7.30, úhrada klienta 1,20 € /hodina
d) počas sviatkov a dní pracovného pokoja úhrada klienta 1,00 € /hodina

Úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v danom roku, v ktorom sa OSL poskytla prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v pokladni mestského úradu.