Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Opatrovateľská služba

Komu sa služba poskytuje?

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť)
 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona

Podmienky pre poskytnutie opatrovateľskej služby:

 • trvalý pobyt na území mesta Brezna
 • podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na MsÚ – odbor starostlivosti o obyvateľa
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby medzi klientom a poskytovateľom

Úkony opatrovateľskej služby:

 • pomoc pri sebaobslužných úkonoch
 • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť
 • sprievod pri základných sociálnych aktivitách
 • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách

Úhrada za poskytované sociálne služby:

v zmysle VZN č. 01/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

Výška úhrady za OSL sa určí pre prijímateľa sociálnej služby podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z. nasledovne:

 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  Výška úhrady
úkony sebaobsluhy 1,80 Eur/hodina
základné sociálne aktivity
dohľad
úkony starostlivosti o domácnosť 2,50 Eur/hodina
OSL poskytovaná neplnoletým FO 1,00 Eur/hodina

 

4/Výška úhrady za OSL sa určí pre jednu neplnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa  prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z. a v závislosti od času a doby poskytovania  OSL a to nasledovne:


Úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v danom roku, v ktorom sa OSL poskytla prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v pokladni mestského úradu.