Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Opatrovateľská služba

Komu sa služba poskytuje?

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť)
 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona

Podmienky pre poskytnutie opatrovateľskej služby:

 • trvalý pobyt na území mesta Brezna
 • podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na MsÚ – odbor starostlivosti o obyvateľa
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby medzi klientom a poskytovateľom

Úkony opatrovateľskej služby:

 • pomoc pri sebaobslužných úkonoch
 • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť
 • sprievod pri základných sociálnych aktivitách
 • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách

Úhrada za poskytované sociálne služby:

v zmysle VZN č. 09/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

Výška úhrady za OSL sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z. a v závislosti od času a doby poskytovania OSL nasledovne:
Úhrada v Eur za 1 h opatrovateľskej služby

 

Príjem klienta v Eur

časové pásmo

7,30 - 15,30

15,30 - 22,30

22,30 - 7,30

víkendy a sviatky

do 300

0,70

1,00

1,40

1,40

300 - 400

0,90

1,20

2,00

2,00

400 - 500

1,10

1,40

2,30

2,30

nad  500

1,30

1,60

2,40

2,40

 

4/Výška úhrady za OSL sa určí pre jednu neplnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa  prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z. a v závislosti od času a doby poskytovania  OSL a to nasledovne:

                

                       Úhrada v Eur za 1 h opatrovateľskej služby

časové pásmo

7,30 - 15,30

15,30 - 22,30

22,30 - 7,30

víkendy a sviatky

0,60

0,80

1,20

1,20

 Úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v danom roku, v ktorom sa OSL poskytla prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v pokladni mestského úradu.