Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Útvar primátora

 

Sekretárka primátora

Machničová Lívia - 048/2856 112, mob. 0915 982 469  livia.machnicova@brezno.sk

Asistentka primátora

Lukáčová Zuzana - 048/2856 111, zuzana.lukacova@brezno.sk 

 

SOR na úseku masmediálnej komunikácie

Malčeková Ivana - 048/2856 114, ivana.malcekova@brezno.sk

 

Redakcia Horehronie

Dolňanová Monika, Mgr. - 048/2856 117 monika.dolnanova@brezno.sk / horehroniebr@gmail.com

 

Redakcia Brezňan

Šipošová Eva, Bc. - 048/2856 116 eva.siposova@brezno.sk / novinybreznan@gmail.com

 

 

 

 


Sekretariát primátora
1. Zodpovedá za:
a) vedenie a evidenciu došlej a odoslanej pošty za kanceláriu primátora, za správnu aplikáciu
platného registratúrneho poriadku,
b) organizáciu a prípravu všetkých porád primátora – príspevkové organizácie, rozpočtové
organizácie a vedenie mesta, prípravu a spracovanie podkladov na rokovania a vyhotovuje
z nich zápisy,
c) sledovanie termínov plnenia úloh uložených primátorom a sumarizovanie týchto úloh,
d) zostavenie denného programu primátora, harmonogramu rokovaní a návštev,
e) vedenie a aktualizáciu adresára PO a FO pre potreby písomnej korešpondencie primátora,
f) formálnu stránku vypracovaných materiálov predkladaných primátorovi.
2. Zabezpečuje:
a) porady, rokovania u primátora, podľa potreby vyhotovuje zápisy,
b) pracovné cesty v tuzemsku a v zahraničí,
c) formálnu kontrolu náležitostí materiálov pred podpisom primátora a rozdelenie po podpise
na jednotlivé organizačné útvary,
d) nákupy v rámci rozpočtu reprezentačné
e) spolupracuje s ostanými organizačnými útvarmi MsÚ
f) účasť mesta a jeho zástupcov na oslavách, pietnych a pamätných podujatiach.
Oblasť styku s verejnosťou a propagácia mesta
1. Zodpovedá za priamu komunikáciu mesta s masmédiami.
2. Zabezpečuje externú komunikáciu s občanmi a verejnosťou.
3. Vykonáva administráciu konta mesta v sociálnych sieťach.
4. Monitoruje spokojnosť klientov s poskytovanými službami, správaním zamestnancov mesta
a podľa potreby navrhuje a iniciuje zmeny v kvalite v komunikácii s klientmi.
5. Zodpovedá za koordináciu vydávania oficiálnych stanovísk pre tlač v mene primátora
a mesta.
6. Zodpovedá za prípravu podujatí zameraných na upevňovanie pozitívneho imidžu mesta.
7. Predkladá návrhy za propagáciu práce mesta v médiách, na webovej stránke, úradných
tabuliach a zodpovedá za ne.
8. Pripravuje podklady a informácie na internetovú stránku mesta, podieľa sa na tvorbe
a zodpovedá za formálnu, obsahovú a vizuálnu stránku propagačných materiálov, plagátov,
letákov a iných výstupov mesta v tlačenej aj elektronickej podobe.
9. Pripravuje a zodpovedá za obsahovú, formálnu a vizuálnu stránku pozvánok, ocenení,
uznaní, ďakovných, pamätných a kondolenčných listov, novoročných pozdravov, príp. iných
výstupov na úrovni primátora, MsÚ.
10. Zabezpečuje prezentáciu mesta.
11. Zabezpečuje monitoring tlače.
12. Organizuje tlačové konferencie a besedy.
13. Zúčastňuje sa pracovných výjazdov, rokovaní s primátorom mesta podľa jeho pokynov.
14. Pripravuje podklady na verejné vystúpenia primátora.
15. Pripravuje ohlasy na kritiku a pripomienky uverejnené v hromadných oznamovacích
prostriedkoch.
16. Spolupracuje s médiami, pripravuje návrhy zmlúv o spolupráci a zodpovedá za plnenie
podmienok týchto zmlúv.
17. Spolupracuje s organizáciami zriadenými a založenými mestom a ostatnými organizáciami
pri príprave podujatí súvisiacich s propagáciou mesta v rámci svojich kompetencií.
18. Spracováva prezentácie mesta a organizačných útvarov MsÚ a organizácií zriadených
a založených mestom.
19. Spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, príp. inými PO a FO pri
príprave a organizačne zabezpečuje účasť mesta na výstavách a veľtrhoch doma
a v zahraničí.
20. Spolupracuje s inštitúciami, ktoré pri organizácii jednotlivých podujatí môžu preberať
spoluorganizáciu alebo gesciu.
21. Podieľa sa na organizovaní podujatí iných PO a FO, ktoré majú všeobecne prospešný
charakter pre mesto.
22. Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, s veľvyslanectvami iných
štátov v SR.
23. Zabezpečuje prenos informácií za mesto do iných regiónov, združení, inštitúciám,
zahraničným partnerom.
24. Zabezpečuje aktivity mesta zamerané na rozvoj a podporu cestovného ruchu.
25. Spolupracuje s tretím sektorom.
26. Zabezpečuje slávnostné obrady pod záštitou primátora podľa potreby s ostatnými
organizačnými útvarmi MsÚ.
27. Metodicky usmerňuje užívateľov administračného systému webového sídla.
28. Obsahovú stránku web stránky mesta Brezna,
Oblasť spolupráce s partnerskými mestami
1. Zabezpečuje organizáciu návštev zahraničných delegácií podľa protokolu.
2. Zabezpečuje organizáciu pracovných ciest primátora, poslancov MsZ a zamestnancov mesta
v partnerských mestách.
3. Zabezpečuje aktivity na základe podpísaných zmlúv s partnerskými mestami.
4. Zodpovedá za organizačno-technické a materiálne zabezpečenie prijatia oficiálnych návštev
a partnerov mesta.
5. Zabezpečuje po obsahovej a organizačnej stránke medzinárodné kontakty mesta s cieľom
rozvoja mesta
6. Vedie dokumentáciu o medzinárodných vzťahoch mesta.
7. Zabezpečuje písomný a osobný kontakt predstaviteľov a zástupcov mesta na medzinárodnej
úrovni, zabezpečuje tlmočnícke a prekladateľské služby.
8. Zabezpečuje podklady a odborníkov na medzinárodné konferencie, semináre.
9. Spolupracuje na príprave spoločných podujatí so zahraničnými partnermi.
Oblasť lokálnej redakcie
1. Zisťuje aktuálne informácie o udalostiach v Brezne a okolí z oblasti spoločenského života,
kultúry a športu.
2. Informuje verejnosť o dianí v najrôznejších oblastiach.
3. Triedi, analyzuje a ďalej spracováva získané informácie.
4. Písanie autorských textov, informačných príspevkov, reportáží, rozhovorov, ankiet,
korektúry vlastných textov.
5. Fotografovanie v rámci prípravy vlastných príspevkov.
6. Dojednávanie a príjem príspevkov od čitateľov a dopisovateľov, spracovanie a editácie
redigovanie kompletných rubrík a tematických oblastí.
7. Zabezpečuje elektronickú prípravu zrkadiel.
8. Spolupracuje s vydavateľom a jeho grafikom.
9. Pomáha mi preberaní, spracúvaní reklám, inzerátov, vrátane vystavenia podkladov na
fakturáciu.
10. Preberanie inzercie, spomienok, blahoželaní.
11. Získava a preberá reklamu a vyhľadáva reklamných partnerov.
12. Vypracováva podklady pre fakturáciu reklamy.
13. Zabezpečuje predaj novín.
14. Zabezpečuje vydávanie regionálnej tlače.