Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Koncepcia rozvoja mesta Brezno v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Brezno v oblasti tepelnej energetiky – aktualizácia október 2021

 

Povinnosť vypracovania koncepcie rozvoja obcí a miest v tepelnej energetike je uložená zastupiteľským orgánom obcí a miest zákonom  č. 657/2004  Z.z. o  tepelnej  energetike  s  nadobudnutím  jeho  účinnosti  od 1. januára 2005.
 
V zmysle § 31, ods. a), b), c) predmetného zákona obec:
 

  1. zabezpečuje vypracúvanie koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu metodického usmernenia ministerstva, ak na jej území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi; koncepcia rozvoja obce v tepelnej energetike sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce; do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti zákona musí byť koncepcia obcou vypracovaná,
  2. rozhoduje o vydaní povolenia o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike,
  3. rozhoduje o vydaní potvrdenia o súlade požadovaného predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré žiadajú o vydanie povolenia.
     

Vychádzajúc z povinnosti obce vyplývajúcej z ustanovenia § 31, ods. a) bolo zo strany Mesta Brezno zabezpečené vypracovanie strategického dokumentu „Koncepcia rozvoja mesta Brezno v oblasti tepelnej energetiky“.
Úlohou spracovania koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území obce s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvale udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia a v súlade so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky, pričom nadväzuje na celkové ciele a priority mesta. 
Spracovateľom koncepcie je Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica.
Dokument bol schválený mestským zastupiteľstvom mesta Brezno dňa 14.04.2021, uzn. č. 51/2021. 

Súbory na stiahnutie