Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rozšírenie kapacity Materskej školy Nálepkova 50 v Brezne

 

Tento projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu:  Rozšírenie kapacity Materskej školy Nálepkova 50, Brezno

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:  2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

Investičná priorita:  2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností

                                      a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej

                                      a výcvikovej infraštruktúry

 

Špecifický cieľ:          2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

 

Hlavným cieľom 

projektu bolo sprístupnenie služieb materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí MŠ a zabezpečenia kvalitného predprimárneho vzdelania poskytnutím dostatočných kapacít materskej školy, čím sa vytvorí predpoklad pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov, tým aj zlepšenie finančnej situácie mladých ľudí a zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším službám v oblasti predškolskej výchovy.

 

Aktivity projektu:

  • Komplexná obnova objektu Materskej školy
  • Rozšírenie kapacity Materskej školy

Výsledky projektu:

  • Rozšírené kapacity MŠ a vytvorenie podmienky na zvýšenie hrubej zaškolenosti deti od 3-5 rokov veku.
  • Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ.
  • Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov.
  • Zlepšené podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov.

 

Celkové oprávnené výdavky:               

345 678,00 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

328 394,10 EUR