Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Stravovacie služby

Donáška stravy do domácnosti

Komu sa služba poskytuje?

  • fyzickej osobe, ktorá je ŤZP alebo má nepriaznivý zdravotný stav

fyzickej osobe, ktorá dosiahla dôchodkový vek

Podmienky pre poskytnutie služby:

  • trvalý pobyt na území mesta Brezna
  • podanie žiadosti o donášku stravy, prílohou ktorej je aktuálny výmer o výške dôchodku na MsÚ – odbor starostlivosti o obyvateľa
  • uzatvorenie zmluvy medzi žiadateľom a poskytovateľom
  • služba sa poskytuje pondelok až piatok počas pracovných dní

Úhrada za poskytovanie služby: v zmysle uznesenia MsZ č. 102/2012 zo dňa 23. mája 2012 úhrada za donášku stravy do domácnosti: 0,30 €/ deň

Príspevok na stravovanie dôchodcov a ŤZP občanov

Komu sa služba poskytuje?

  • ŤZP občan
  • dôchodca

Podmienky pre poskytnutie služby:

  • trvalý pobyt na území mesta Brezna
  • podanie žiadosti vo vybranom zariadení školského stravovania
  • výmer o výške invalidného, starobného dôchodku

Kde sa stravovanie poskytuje a je možné požiadať o stravu?
v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je mesto:

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Pionierska č.2, Brezno
kontaktná osoba - Emília Čajnáková
telefón 048/619 78 11, 0911 311 737, e-mail jedalenp2@gmail.com

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Karola Rapoša, Pionierska č.4,Brezno
kontaktná osoba - Viera Mondlová
telefon 048/611 21 68, e mail mondlovav@gmail.com

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, MPČĽ č.35 Brezno
kontaktná osoba vedúca jedálne Anna Turňová 
telefón 048/612 27 82, e-mail sjprizs@gmail.com

Reštaurácia Bodega, Nám. M.R.Štefánika 32, Brezno

Telefón 0948 240 161

 

Pásmo

Príjem v €

Úhrada občana

Príspevok mesta

I.

do 300 €

45%

55%

II.

od 300 - 370 €

70%

30%

III.

nad 370 €

100%

-

Príspevok mesta je % podiel z celkovej sumy stravného lístka.


Úhrada občana je % podiel, ktorý hradí klient v zariadení školského stravovania.