Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Vedúca odboru

Zuzana Medveďová, - 048/6306 230, zuzana.medvedova@brezno.sk

 

Samostatný odborný referent

na úseku krízového riadenia
Bc. Katarína Križianová. - 048/6306 296, katarina.krizianova@brezno.sk 

na úseku evidencie obyvateľstva a budov, podnikateľskej činnosti a volieb a referenda
Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/6306 232, mob. 0904529319 kvetoslava.duriancikova@brezno.sk
Jozefková Viera, Mgr. - 048/6306 237, viera.jozefkova@brezno.sk

 

na úseku nákupu tovaru a materiálu a vnútornej prevádzky

Ťažká Miroslava - 048/6306 233, miroslava.tazka@brezno.sk

 

na úseku správy registratúry

Zuzana Medveďová, - 048/6306 230, zuzana.medvedova@brezno.sk

 

na úseku matrík a ZPOZ
Maková Viera  - 048/6306 234, viera.makova@brezno.sk
Michalíková Marta - 048/6306 234, marta.michalikova@brezno.sk

podateľne a osvedčovania listín a podpisov na listinách 

Lucia Vaculčiaková, Mgr. – 048/6306 231, lucia.vaculciakova@brezno.sk

Janka Schmidtová - 048/6306 231, janka.schmidtova@brezno.sk 


Mestská Knižnica

Pracovisko Mestská knižnica Rázusova 2

Knihovník úseku beletrie pre dospelých a spoločensko vednej literatúry
Svetlana Schwarzbacherová – 048/6112 291, svetlana.schwarzbacherova@brezno.sk

Knihovník úseku pre deti a mládež
Monika Bačová - 048/6112 291, monika.bacova@brezno.sk

Knihovník úseku spracovania fondov a medziknižničnej výpožičnej služby
Eva Štulajterová - 048/611 3153, 048/6112 291, eva.stulajterova@brezno.sk


Informátor

Bošeľa Jozef - 048/6306 236

Upratovačky

Michaela Kyzeková - 048/6306 235     
Oľga Belková - 048/6306 235     
Iveta Bartošová


 

ODBOR SLUŽIEB OBČANOM A VNÚTORNEJ SPRÁVY


Oblasť požiarnej ochrany
1. Vykonáva vstupné a pravidelné preškolenia zamestnancov mesta v danej oblasti.
2. Vykonáva pravidelné kontroly v oblasti požiarnej ochrany.
3. Vykonáva školenie protipožiarnych hliadok.
4. Vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v objektoch nachádzajúcich sa na území
mesta, kde kontroly nevykonáva štátny požiarny dozor.
5. Vedie agendu o preventívnych protipožiarnych kontrolách v zmysle príslušných právnych
predpisov.
6. Zodpovedá za organizáciu a technické vybavenie MHZ mesta Brezna.
7. Zabezpečuje školenia pre členov MHZ.
8. Navrhuje rozpočet za oblasť požiarnej ochrany a sleduje jeho čerpanie.
9. Zodpovedá za organizáciu zásahov MHZ.
Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
1. Vykonáva vstupné a pravidelné preškolenia zamestnancov mesta v danej oblasti.
2. V spolupráci s vedúcimi zamestnancami vypracováva vnútroorganizačné normy v danej
oblasti.
3. Zabezpečuje školenie vodičov a zamestnancov, ktorí sú oprávnení viesť služobné motorové
vozidlo.
4. Vykonáva funkciu tajomníka komisie BOZP.
5. Zodpovedá za vedenie evidencií v zmysle príslušných právnych predpisov pre oblasť BOZP.
6. Spolupracuje so samostatným odborným referentom na úseku personalistiky pri vedení
evidencií vyplývajúcich z predpisov v oblasti BOZP.
7. Vedie knihu kontrol a zabezpečuje organizáciu kontrol v príslušnej oblasti.
Oblasť obrany a hospodárskej mobilizácie
1. Zodpovedá za vedenie agendy krízového štábu podľa príslušných predpisov.
2. Zodpovedá za oslobodzovanie zamestnancov mesta od výkonu mimoriadnej služby
v osobitných situáciách.
3. Zabezpečuje prednostné telefónne spojenie pre pevné linky v prípade vzniku mimoriadnej
situácie.
4. Zodpovedá za vedenie agendy prídelového hospodárstva podľa príslušných predpisov.
Oblasť civilnej ochrany
1. Vypracováva a aktualizuje plán ochrany mesta.
2. Zabezpečuje agendu vyrozumenia organizácií a varovania obyvateľstva.
3. Vypracováva a aktualizuje plán evakuácie a plán ukrytia obyvateľstva.
4. Zabezpečuje prostriedky individuálnej ochrany obyvateľstva a vedie príslušnú
dokumentáciu výdaja, skladovania a ošetrovania.
5. Zodpovedá za údržbu skladu CO.
Oblasť protipovodňovej ochrany
1. Spracováva a zostavuje povodňový plán záchranných prác mesta Brezna a predkladá
ho na schválenie okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru.
2. Vedie povodňový denník.
3. Vyhotovuje súpis pracovných síl a vecných prostriedkov na ochranu pred povodňami
v správe a užívaní mestského hasičského zboru.
4. Zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich cez územie mesta
Brezna.
5. Zabezpečuje v rámci pridelených finančných prostriedkov vybavenie mestského hasičského
zboru potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác.
6. Vypracováva písomné podklady o opatreniach prijatých mestským hasičským zborom
na realizáciu záchranných prác a predkladá správu o nákladoch na výkon záchranných prác
v pôsobnosti mestského hasičského zboru.
7. Vedie písomnú dokumentáciu mestskej povodňovej komisie.
Oblasť ochrany utajovaných skutočností
1. Vedie zoznamy oprávnených osôb.
2. Vedie protokol a evidenciu utajovaných písomností.
3. Vedie evidencie administratívnych pomôcok.
4. Zabezpečuje archiváciu a skartáciu utajovaných písomností.
5. Zabezpečuje úlohy vyplývajúce z fyzickej a objektovej bezpečnosti, bezpečnosti
technických prostriedkov.
Oblasť ochrany osobných údajov
1. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení koordinuje v spolupráci
s jednotlivými organizačnými útvarmi všetky základné povinnosti prevádzkovateľa
a zodpovedá za jeho aplikáciu na MsÚ.
Oblasť informovanosti
1. Poskytuje informácie návštevám a ich navigovanie v rámci objektu.
2. Usmerňuje a zabezpečuje klientom kontakt s odborným referentom.
3. Vybavuje prichádzajúce a odchádzajúce telefonické hovory.
4. Eviduje návštevy a ich nacionálií v obmedzenom rozsahu.
Oblasť volieb a referenda
1. Zabezpečuje prípravu a priebeh volieb a referenda alebo miestneho hlasovania a sčítanie
obyvateľov, domov a bytov.
2. Vedie stály zoznam voličov.
Oblasť evidencie obyvateľstva – ohlasovňa pobytu
1. Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR. Vykonáva zmeny pobytu a rodinného stavu v REGOB-e.
2. Vykonáva prihlásenie, odhlásenie, zrušenie trvalého a prechodného pobytu a zmeny pobytu
občanov so štátnym občianstvom SR na území mesta.
3. Eviduje a zaznamenáva údaje o zákaze poskytovania údajov o mieste pobytu.
4. Vykonáva zmeny pri narodení, uzavretí manželstva, rozvode a úmrtí občana.
5. Vykonáva zmeny vyplývajúce z rozhodnutí, oznámení iných úradov ako aj občana
samotného (zmena mena a priezviska).
6. Vydáva potvrdenie o sťahovaní pre zamestnávateľa, potvrdenia o pobyte pre občanov,
voličské preukazy.
7. Pripravuje podklady k voľbám, referendu, sčítanie obyvateľstva, domov, bytov.
8. Plní oznamovaciu povinnosť a úlohy, ktoré vyplývajú z iných právnych predpisov.
9. Na základe dožiadaní vypracováva zoznamy občanov pre orgány štátnej správy.
10. Poskytuje informácie o mieste pobytu iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám
na základe písomnej žiadosti.
11. Pripravuje zoznam brancov.
12. Vypracováva správy o povesti na základe dožiadaní orgánov a organizácií
a zabezpečuje získavanie informácií a údajov od občanov k vypracovaniu predmetných
správ.
Oblasť evidencie domov a bytov
1. Vykonáva číslovania budov.
2. Vedie evidenciu domov, bytov, garáži, chát a záhradných chát.
3. Vydáva rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla budovy
v zmysle platného zákona.
4. Zabezpečuje súpisné a orientačné čísla na budovy, uličné tabule.
5. Vykonáva kontrolu číslovania stavieb a označenia ulíc v meste.
6. Eviduje súpisné a orientačné čísla budov v REGOB-e.
Oblasť matričnej činnosti
1. Vedie knihu narodení, knihu úmrtí, knihu manželstiev.
2. Vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene a doplnení údajov v zápisoch na základe
verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.
3. Vedie index zápisov.
4. Vydáva výpisy z matričných kníh.
5. Vykonáva ohlasovacie povinnosti, pripravuje podklady na zápis narodenia, úmrtia, uzavretia
manželstva občana SR v cudzine.
6. Prijíma doklady na uzavretie manželstva občanov SR, uzavretie manželstva s cudzincom,
povoľuje uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade, pripravuje
podklady pre uzavretie manželstva pred orgánmi cirkví a náboženských spoločností.
7. Vyhotovuje potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine.
8. Pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine do osobitej
matriky.
9. Prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam
do matriky. V prípade neurčenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, podáva
oznámenie o tomto na súd.
10. Prijíma ohlásenie po rozvode manželstva o tom, že manžel/-ka prijíma späť predošlé
priezvisko do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku a vydáva o tom potvrdenie.
11. Prijíma a vybavuje doklady úmrtia občana, vykonáva ohlasovaciu povinnosť, zápis o úmrtí.
12. Rozhoduje o zmene mena a priezviska, spolupracuje so štátnym archívom, Osobitnou
matrikou v Bratislave, Ministerstvom zahraničných vecí SR, Obvodným úradom v Brezne.
13. Pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh
za uplynulý rok.
14. Spracováva štatistické hlásenia o narodení, úmrtí, sobáši, príp. iné údaje pre Štatistický úrad
SR.
Oblasť zboru pre občianske záležitosti
1. Zabezpečuje a zúčastňuje sa občianskych pohrebov, uzavretia manželstva občianskou
formou, vítania detí do života.
2. Prijíma jubilantov, pripravuje a zúčastňuje sa na podujatiach organizovaných mestom
Breznom.
3. Navrhuje, organizuje podujatia za mesto Brezno týkajúce sa kultúrneho a spoločenského
života.
Oblasť správy registratúry
1. Zodpovedá za registratúru úradu.
2. Vedie spisovú agendu celého mestského úradu v elektronickej podobe.
3. Prijíma a eviduje došlú poštu do centrálneho registratúrneho denníka.
4. Rozdeľuje došlú poštu pre jednotlivé organizačné útvary a tlačí zoznamy prijatej pošty.
5. Prijíma na odoslanie poštu od jednotlivých organizačných útvarov a zabezpečuje jej
expedíciu.
6. Zabezpečuje styk s poštou.
7. Vypracováva a aktualizuje registratúrny plán a registratúrny poriadok.
8. Zabezpečuje archiváciu písomností a vykonáva starostlivosť o archívne dokumenty.
9. Obstaráva, eviduje, archivuje a likviduje pečiatky používané mestom.
10. Spolupracuje so Štátnym archívom v Banskej Bystrici, Ministerstvom vnútra SR.
11. Metodicky usmerňuje zamestnancov MsÚ na úseku správy registratúry.
12. Zodpovedá za všetky odborné činnosti súvisiace so správou registratúry MsÚ, vrátane
činnosti registratúrneho strediska a prípravy vyraďovacieho konania.
13. Riadi registratúrne stredisko a zodpovedá za jeho činnosť.
14. Metodicky usmerňuje kontrolu a dodržiavanie ustanovení registratúrneho poriadku
pri správe registratúr organizačných útvarov.
15. Zabezpečuje školenia zamestnancov k registratúrnemu poriadku a plánu.
16. Pripravuje návrhy na vyradenie písomností podľa znaku a doby uloženia z registratúrneho
strediska, vrátane špeciálnych druhov záznamov.
17. Vyhotovuje ročný zoznam spisov a menný register.
18. Zabezpečuje vypožičiavanie spisov z registratúrneho strediska.
19. Vyzýva zamestnancov poverených správou registratúry na organizačných útvaroch
k odovzdaniu vybavených a uzatvorených spisov do registratúrneho strediska.
20. Kontroluje dodržiavanie výpožičnej lehoty spisov.
21. Zabezpečuje vyraďovanie registratúrnych záznamov, vyhotovuje zoznam spisov určených
na vyradenie, ako aj návrh na vyradenie spisov.
22. Zabezpečuje aktualizáciu číselníkov v spolupráci s technickým správcom systému.
Oblasť prvého kontaktu
1. Plní úlohy informačnej kancelárie, poskytuje občanom informácie o rozmiestnení a činností
zamestnancov na mestskom úrade, poskytuje príslušné formuláre.
2. Zabezpečuje zverejňovanie oznamov v úradných tabuliach, eviduje ich zverejnenie
a vyznačuje právoplatnosť, zabezpečuje aktuálne oznamy v informačných tabuliach mesta
Brezno.
3. Vykonáva overovanie listín a podpisov na listinách.
4. Zabezpečuje pomoc, asistenciu občanovi so zdravotným postihnutím – zníženou mobilitou
pri vybavovaní úradných záležitostí.
Oblasť klientskeho centra
1. Zabezpečuje priamy kontakt klienta s MsÚ.
2. V súčinnosti so zamestnancami jednotlivých organizačných útvarov poskytuje informácie
a vybavuje klientov (žiadosti, tlačivá, informácie...apod.)
3. Poskytuje potrebné tlačivá, formuláre, žiadosti.
4. Vybavuje klienta vždy počas úradných hodín.
Oblasť podnikateľských služieb
1. Pripravuje návrh na vydanie stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti a k umiestneniu
prevádzky, k otváracím a zatváracím hodinám prevádzok obchodu a služieb na území mesta,
k začatiu činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia.
2. Pripravuje návrh na vydanie súhlasu k ordinačným hodinám neštátneho zdravotníckeho
zariadenia.
3. Usporadúva jarmoky a vianočné trhy.
4. Vydáva povolenia na výkon podnikateľských aktivít v poľnohospodárstve pre samostatne
hospodáriacich roľníkov a vedie ich evidenciu.
5. V zmysle zákona o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov a zákona
o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov vedie evidenciu
P – 11/2018 23 z 41
zhromaždení a verejných kultúrnych podujatí a vykonáva činnosti vyplývajúce pre mesto
z vyššie citovaných zákonov.
6. Zabezpečuje agendu v zmysle zákona o zbierkach a lotériách; vydáva povolenia,
rozhodnutia a súhlasy.
7. Vydáva povolenia na záber verejného priestranstva.
8. Na úseku rybárstva
a) vydáva trojročné, jednoročné, mesačné a týždenné rybárske lístky pre fyzické osoby,
b) vedie evidenciu vydaných rybárskych lístkov.
9. Vedie evidenciu chovateľov včelstiev a vykonáva agendu s touto činnosťou spojenú.
10. Zabezpečuje agendu vyplývajúcu zo zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Oblasť vnútornej prevádzky
1. Zabezpečuje vnútornú správu MsÚ, MsP, HK a MHZ.
2. Zabezpečuje opravy a údržbu budov, ktoré MsÚ, MsP, HK a MHZ využíva na svoju
činnosť.
3. Plánuje a zabezpečuje realizáciu opráv a údržby budov, ktoré MsÚ, MsP, HK a MHZ
využíva na svoju činnosť.
4. Uzatvára zmluvy na dodávku energií s dodávateľmi a sleduje ich úhrady.
5. Zabezpečuje čistenie okolitého priestranstva budov, ktoré MsÚ, MsP, HK a MHZ využíva
na svoju činnosť.
6. Zabezpečuje pranie, žehlenie pre MsÚ.
7. Zabezpečuje odstraňovanie porúch, havárií a údržbu a opravy na spravovanom majetku
najmä v spolupráci s organizáciami zriadenými mestom.
8. Zabezpečuje nákup strojov, prístrojov, zariadení, kancelárskych potrieb, výpočtovej
techniky, kancelárskeho nábytku, OOPP, hasiace prístroje, softvér a pod., podľa požiadaviek
jednotlivých organizačných útvarov.
9. Vyhotovuje objednávky na tovary a služby v zmysle platnej smernice.
10. Zodpovedá za vecnú správnosť dodávateľských faktúr.
11. Zabezpečuje upratovanie všetkých kancelárií, chodieb, kuchyniek a spoločných priestorov.
12. Zabezpečuje kúrenie v budovách, ktoré MsÚ, MsP, HK a MHZ využíva na svoju činnosť,
vedie evidenciu o spotrebe energie, vedie prevádzkový denník.
13. Zabezpečuje prepravu zamestnancov SMV podľa požiadaviek na prepravu.
14. Vykonáva bežnú údržbu SMV.
15. Kontroluje technický stav SMV pred a po ukončení denného výkonu.
16. Vedie predpísanú evidenciu o prevádzke SMV.
17. Vykazuje čerpanie pohonných hmôt za predchádzajúci mesiac.
18. Zabezpečuje pravidelnú kontrolu kopírovacieho stroja a dbá o jeho údržbu.
19. Zabezpečuje nákup čistiacich prostriedkov, ochranných pracovných pomôcok,
kancelárskeho materiálu a iného podobného materiálu, vrátane príjmu na sklad.
20. Vedie evidenciu skladových zásob na skladových kartách.
21. Zabezpečuje príjem a výdaj materiálu pre jednotlivé organizačné útvary mesta, vrátane
vystavenia príjemky a výdajky.
22. Vedie evidenciu použitého materiálu pri opravách a údržbe.
23. Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, ktoré MsÚ, MsP, HK a MHZ využíva na svoju
činnosť.
24. Vedie evidenciu osobných kariet zamestnancov o prevzatom materiály.
25. Mesačne vyhotovuje podklady k účtovníctvu o čerpaní skladových zásob.
Oblasť mestskej knižnice
1. Cieľavedome rozvíja prácu s literatúrou, zhromažďovanie a požičiavanie kníh, časopisov
a náučnej literatúry.
2. Poskytuje knižnično - informačné služby.
3. Poskytuje pomoc pri práci s knihou žiakom a študentom – špeciálnymi formami práce.
4. Pripravuje koncepciu rozvoja mestskej knižnice.
5. Zabezpečuje činnosť:
g) na úseku spoločensko-vednej literatúry,
h) na úseku beletrie pre dospelých,
i) na úseku pre deti a mládež,
j) na úseku katalogizácie a spracovania kníh,
k) na úseku medziknižničnej výpožičnej služby.
6. Vypracováva a sumarizuje štatistické výkazy za oblasť mestskej knižnice.
7. Uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie potreby a tým podporuje celoživotné
vzdelávanie.
8. Vykonáva evidenciu čitateľov a vydáva čitateľské preukazy.
9. Sleduje výpožičné lehoty a podľa potreby upomína čitateľov.
10. Vytvára, dopĺňa, uchováva, ochraňuje, odborne spracováva a sprístupňuje knižničný fond
vrátane knižničných dokumentov miestneho významu a vykonáva jeho odbornú evidenciu.
11. Uskutočňuje revíziu knižničného fondu.
12. Spracováva kartotéku regionálnych osobností.
13. Sleduje aktuálne výzvy na získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
a mimorozpočtových zdrojov za účelom rozvoja mestskej knižnice.
14. Organizuje v spolupráci so školami a školskými zariadeniami, s občianskymi združeniami
a s inými verejnými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami kultúrne, kultúrnovzdelávacie
a spoločenské aktivity aj na medzinárodnej úrovni (napr. besedy, výstavy,
informatické prípravy, súťaže rôzneho druhu s využitím literatúry).
Oblasť aktivačných prác
1. Zabezpečuje podklady aktualizácie stavu verejnej zelene t. j. drevín a krov verejných
priestorov, drevín brehových porastov drobných vodných a líniovú zeleň miestnych
komunikácií.
2. Zabezpečuje podklady, spracovanie a vyhodnotenie do sumárov, resp. pracovných analýz
dokladujúcich stav verejnej zelene mesta, t. j. drevín z hľadiska zhodnotenia ich kolíznosti
pri obytných domoch a miestnych komunikáciách vo veci výšky vzrastu , druhovej skladby
a stavu ich habitusu.
3. Komunikuje a spolupracuje s úsekmi odboru aj na identifikácii poruchovosti chodníkov pre
peších v obytných zónach a navrhuje prioritu opatrení podľa zisteného stavu.
4. Komunikuje a spolupracuje so správcom zelene a orgánom štátnej správy vo veciach
ochrany drevín.