Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Odbor služieb občanom a vnútornej správy

Odbor služieb občanom a vnútornej správy zabezpečuje činnosti v nasledovných oblastiach:

1. sekretariát prednostu
2. oblasť agendy MsZ a komisií MsZ
3. oblasť informatiky
4. oblasť právna
5. školský úrad
6. oblasť verejného obstarávania
7. oblasť požiarnej ochrany
8. oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
9. oblasť ochrany a hospodárskej mobilizácie
10. oblasť civilnej ochrany
11. oblasť protipovodňovej ochrany
12. oblasť ochrany utajovaných skutočností
13. oblasť ochrany osobných údajov
14. oblasť volieb a referenda
15. oblasť evidencie obyvateľstva
16. oblasť evidencie domov a bytov
17. oblasť matričnej činnosti
18. oblasť zboru pre občianske záležitosti
19. oblasť správy registratúry
20. oblasť prvého kontaktu
21. oblasť klientského centra
22. oblasť podnikateľských služieb
23. oblasť vnútornej prevádzky
24. oblasť mestskej knižnice


Vedúci odboru

 

Sekretárka prednostu

Štulajterová Janka, Bc.- 048/6306 221, janka.stulajterova@brezno.sk

Právnik

Biela Iveta, JUDr. - 048/6306 215, iveta.biela@brezno.sk
Šiska Vladimír, Mgr.  - 048/6306 262, vladimir.siska@brezno.sk
Vetrák Michal, Mgr.  - 048/6306 262,  michal.vetrak@brezno.sk

Informatik

Bánik Peter, Ing. - 048/6306 222, mob. 0910996004 peter.banik@brezno.sk
Knoško Peter, PhD.- 048/6306 222, peter.knosko@brezno.sk

Samostatný odborný referent

na úseku vnútornej prevádzky a krízového riadenia
Daxnerová Mariana, Ing. - 048/6306 233, mob. 0910996017 mariana.daxnerova@brezno.sk

na úseku evidencie obyvateľstva a budov, podnikateľskej činnosti a volieb a referenda
Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/6306 232, mob. 0904529319 kvetoslava.duriancikova@brezno.sk
Jozefková Viera, Mgr. - 048/6306 237, viera.jozefkova@brezno.sk

na úseku správy registratúry

na úseku verejného obstarávania
Ridzoňová Dana, 0486306284, dana.ridzonova@brezno.sk

na úseku školského úradu
Bočová Jana, Mgr. – 048/6306 290, jana.bocova@brezno.sk

na úseku matrík a ZPOZ
Maková Viera  - 048/6306 234, viera.makova@brezno.sk
Michalíková Marta - 048/6306 234, marta.michalikova@brezno.sk

podateľne a osvedčovania listín a podpisov na listinách
Medveďová Zuzana, - 048/6306 231, zuzana.medvedova@brezno.sk 


Mestská Knižnica

Pracovisko Mestská knižnica Rázusova 2

Knihovník úseku beletrie pre dospelých a spoločensko vednej literatúry
Margita Šádeková - 048/6112 291, margita.sadekova@brezno.sk

Knihovník úseku pre deti a mládež
Monika Bačová - 048/6112 291, monika.bacova@brezno.sk

Knihovník úseku spracovania fondov a medziknižničnej výpožičnej služby
Eva Štulajterová - 048/611 3153, 048/6112 291, eva.stulajterova@brezno.sk

Pracovisko Mestská knižnica 9. mája 52

Knihovník
Svetlana Schwarzbacherová - 048/612 24 97, svetlana.schwarzbacherova@brezno.sk


Údržbár

Karol Šimkovič - 048/6306 235

Upratovačka

Nataša Sivková - 048/6306 235    
Oľga Belková - 048/6306 235    
Oľga Mazureková