Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisia na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

 

Predseda:       Mgr. Andrej Barančok

Podpredseda: Ing. arch. Ján Králik

Členovia:       Mgr. Martin Juhaniak, Mgr. Daniel Struhár, Bc. Ľubica Štugnerová, MA, Mgr. Pavel Ambros, Erik Duhan

 

Sekretár:

Lívia Machničová

048/6306 211

livia.machnicova@brezno.sk

 


Postavenie a hlavná oblasť činnosti komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení

  1. Na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení mestské zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu zloženú z predsedov komisií mestského zastupiteľstva.
  2. Komsia spravidla jedenkrát ročne vyhodnocuje návrhy na udelenie ocenení Cena primátora mesta, Cena mesta a Čestný občan mesta Brezna a predkladá MsZ poradie návrhov.
  3. Komisia zriadená na posúdenie návrhov po uplynutí  lehoty určenej vo výzve na doručenie návrhov na ocenenie zasadne a podrobne posúdi predložené návrhy na ocenenie. V prípade, že žiadosť nespĺňa požadované náležitosti, komisia prostredníctvom MsÚ upovedomí predkladateľa o tejto skutočnosti a vyzve ho na dodatočné doplnenie návrhu. Ak predkladateľ návrhu do stanoveného termínu svoj návrh nedoplní, komisia sa týmto návrhom ďalej zaoberať nebude.
  4. Komisia zostávajúce návrhy posúdi a mestskému zastupiteľstvu predloží poradie návrhov.
  5. Mestské zastupiteľstvo stanoviskom komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia nie je viazané.