Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Členovia komisie Ing. Mária Majerčíková
  Ing. arch. Ján Králik
  Mgr. Daniel Struhár
  Mgr. Andrej Barančok
  Mgr. Eva Skačanová
  Ing. Martin Ridzoň, PhD.
  MUDr. Eva Wolframová
  Ing. Vladimír Strmeň
Sekretár  
   
   

Postavenie a hlavná oblasť činnosti komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení

  1. Na posudzovanie návrhov na udelenie ocenení mestské zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu zloženú z predsedov komisií mestského zastupiteľstva.
  2. Komsia spravidla jedenkrát ročne vyhodnocuje návrhy na udelenie ocenení Cena primátora mesta, Cena mesta a Čestný občan mesta Brezna a predkladá MsZ poradie návrhov.
  3. Komisia zriadená na posúdenie návrhov po uplynutí  lehoty určenej vo výzve na doručenie návrhov na ocenenie zasadne a podrobne posúdi predložené návrhy na ocenenie. V prípade, že žiadosť nespĺňa požadované náležitosti, komisia prostredníctvom MsÚ upovedomí predkladateľa o tejto skutočnosti a vyzve ho na dodatočné doplnenie návrhu. Ak predkladateľ návrhu do stanoveného termínu svoj návrh nedoplní, komisia sa týmto návrhom ďalej zaoberať nebude.
  4. Komisia zostávajúce návrhy posúdi a mestskému zastupiteľstvu predloží poradie návrhov.
  5. Mestské zastupiteľstvo stanoviskom komisie na posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia nie je viazané.