Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odbor investičný

Vedúci odboru

Kamenský Ivan, Ing. -  048/2858 061 mob. 0904 620 189 , ivan.kamensky@brezno.sk

 

Samostatný odborný referent

na úseku investičnej činnosti

Bubelínyová Silvia, 048/2858 062, silvia.bubelinyova@brezno.sk

Kamenská Alžbeta Mgr. art.,  048/2858 065, alzbeta.kamenska@brezno.sk

Kriška Michal, Ing. - 048/2858 064, michal.kriska@brezno.sk

Rybianska Bronislava, Ing. - 048/2858 069, bronislava.rybianska@brezno.sk

Šüli Anton, - 048/2858 068, anton.suli@brezno.sk

Samostatný odborný referent ŠFRB

Rozenberg Vladimír, Ing. - 048/6306 283, vladimir.rozenberg@brezno.sk  


ODBOR INVESTIČNÝ

Oblasť investícií
1. Zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta okrem majetkovo-právneho
vysporiadania.
2. Zabezpečuje projektovú dokumentáciu investícií.
3. Zabezpečuje podklady pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného a kolaudačného
povolenia investícií mesta.
4. Zabezpečuje výber zhotoviteľov podľa osobitných predpisov.
5. Zabezpečuje prípravy zmlúv o dielo.
6. Vykonáva odborný stavebný dozor.
7. Preberá a odovzdáva do evidencie majetku dokončené investície.
8. Vlastná investičná a podnikateľská činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov mesta a jeho rozvoja z hľadiska prípravy územia (drobné projekty podľa
požiadaviek a potrieb MsÚ).