Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odbor investičný

Vedúci odboru

Kamenský Ivan, Ing. -  048/2856 600 mob. 0904 620 189 , ivan.kamensky@brezno.sk

 

Samostatný odborný referent

na úseku investičnej činnosti

Bubelínyová Silvia, 048/2856 601, silvia.bubelinyova@brezno.sk

Kamenská Alžbeta Mgr. art.,  048/2856 602, alzbeta.kamenska@brezno.sk

Kriška Michal, Mgr. - 048/2856 603, michal.kriska@brezno.sk

Rybianska Bronislava, Ing. - 048/2856 604, bronislava.rybianska@brezno.sk

Šüli Anton, Ing. - 048/2856 605, anton.suli@brezno.sk

Samostatný odborný referent ŠFRB

Rozenberg Vladimír, Ing. - 048/2856 608, vladimir.rozenberg@brezno.sk 


ODBOR INVESTIČNÝ

Oblasť investícií

 1. Zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta okrem majetkovo-právneho
  vysporiadania.
 2. Zabezpečuje projektovú dokumentáciu investícií.
 3. Zabezpečuje podklady pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného a kolaudačného
  povolenia investícií mesta.
 4. Zabezpečuje výber zhotoviteľov podľa osobitných predpisov.
 5. Zabezpečuje prípravy zmlúv o dielo.
 6. Vykonáva odborný stavebný dozor.
 7. Preberá a odovzdáva do evidencie majetku dokončené investície.
 8. Vlastná investičná a podnikateľská činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb
  obyvateľov mesta a jeho rozvoja z hľadiska prípravy územia (drobné projekty podľa
  požiadaviek a potrieb MsÚ).

 

Oblasť ŠFRB
 1. Poskytuje informácie o možnostiach poskytovania štátnej podpory na rozvoj bývania.
 2. Vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytnutie podpory na rozvoj bývania.
 3. Overuje kompletnosť náležitosti žiadostí o poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania v súlade s predpismi vydanými pre danú oblasť.
 4. Posudzuje splnenie podmienok pre poskytnutie štátnej podpory na rozvoj bývania.
 5. Kontroluje a overuje doklady ako povinnej súčasti pri podaní žiadosti.
 6. Zasiela overené žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB).
 7. Vykonáva kontrolnú činnosť, vypracováva harmonogram kontrol a vedie evidenciu kontrol spolu s uvedením výsledkov vykonaných kontrol u prijímateľov štátnej podpory na rozvoj bývania.
 8. Overuje vecnú správnosť a podpisuje faktúry k žiadostiam o príspevok zo ŠFRB.
 9. Podáva informácie o spôsobe spracovania záložných zmlúv a vypracováva záložné zmluvy žiadateľom o úver po vykonaní kolaudácie.
 10. Plní ďalšie úlohy a činností vyplývajúce z legislatívy štátnej podpory na rozvoj bývania