Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Odbor Investičný

Odbor investíčný zabezpečuje činnosti v nasledovných oblastiach:

1. Zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta okrem majetko-právneho vysporiadania.

2. Zabezpečuje projektovú dokumentáciu investícií.

3. Zabezpečuje podklady pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia týkajúce sa investícií mesta.

4. Zabezpečuje výber zhotoviteĺovpodľa osobitných predpisov.

5. Zabezpečuje prípravy zmlúv o dielo.

6. Vykonáva odborný stavebný dozor.

7. Preberá a odovzdáva do evidencie majetku dokončené investície.

8. Zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB.


Vedúca odboru

 

Projektový manažér

Kriška Michal, Ing. - 048/63 06 285, michal.kriska@brezno.sk
Medveďová Milada, Mgr. - 048/6306 218, mob. 0911996016 milada.medvedova@brezno.sk
Medveďová Viera, Ing. - 048/6306 219, viera.medvedova@brezno.sk

Samostatný odborný referent

na úseku investičnej činnosti

Prč Marián, Ing. - 048/6306 285, marian.prc@brezno.sk
Rybianska Bronislava, Ing. -048/6306 285, bronislava.rybianska@brezno.sk

Samostatný odborný referent ŠFRB

Rozenberg Vladimír, Ing - 048/6306 283, vladimir.rozenberg@brezno.sk