Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

Sadzba dane je 100,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal   prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

 

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu:

·      názov a druh nevýherného hracieho prístroja,

·      počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov,

·      výrobné číslo alebo evidenčné číslo nevýherného hracieho prístroja, rok výroby,

·      miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,

·      dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

·      dátum skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

 

Daňovník viditeľne označí každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov :

·      daňovník - fyzická osoba: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,

·      daňovník - právnická osoba: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,

·      dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania,

·      miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,

·      výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja alebo evidenčné číslo nevýherného hracieho prístroja.

 

Súvisiaca legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno VZN-10/2022

Zákon č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon  č. 563/2009 Z.z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov