Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Trvalý a prechodný pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Za členov rodiny  môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca. Prihlásenie občana na trvalý pobyt má evidenčný charakter.


Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.


POTREBNÉ DOKLADY:

Vlastník bytu (domu):
- platný občiansky preukaz
- list vlastníctva ( pre právne účely ) alebo rozhodnutie o povolení vkladu ( originál )*

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
- platný občiansky preukaz

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
- platný občiansky preukaz
- súhlas vlastníkov, ktorí predložia list vlastníctva ( pre právne účely ) alebo rozhodnutie o povolení vkladu ( originál )* a občianske preukazy.

 

*Údaje alebo výpisy z listu vlastníctva je už možné získavať z registrov verejnej správy, preto občania nemusia nosiť listy vlastníctva v papierovej podobe.


Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich súhlas s úradne overenými podpismi. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu a osvedčenia o štátnom občianstve.

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: za vydanie potvrdenia o trvalom / prechodnom pobyte na vlastnú žiadosť 7,00 €.


Kontakt

Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/2856 306, mob. 0904 529 319, kvetoslava.duriancikova@brezno.sk
Černáková Barbora, Mgr. - 048/2856 305, barbora.cernakova@brezno.sk