Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Miestna občianska poriadková služba v meste Brezno

 

Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja plus v rámci Operačného Programu Slovensko.

 

 

Názov projektu:

Miestna občianska poriadková služba v meste Brezno

 

Riadiaci orgán:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Sprostredkovateľský orgán:

Úrad vlády Slovenskej republiky

   

Hlavný cieľ projektu: zabezpečiť poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom činnosti miestnej občianskej a preventívnej služby v súčinnosti s Mestskou políciou Brezno, čím sa zároveň zvýši zamestnanosť ľudí žijúcich v prostredí MRK.

 

Ďalšími cieľmi projektu bolo:

Činnosť MOaPS svojím preventívnym a informačným charakterom prispeje okrem zvýšenia občianskej zodpovednosti aj k zlepšeniu medziľudských a susedských vzťahov, spolunažívania v rámci mesta a sídelných komunít, k predchádzaniu vzniku a zabráneniu prehlbovania sociálnych patológií. 

 

Aktivity projektu:

Činnosť MOaPS prispeje k zlepšovaniu kvality života v sídelných komunitách najmä prostredníctvom:

-          Ochrany života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít,

-          Ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi

-          Ochrany životného prostredia a zlepšovania kvality života v meste

-          Ochrany verejného poriadku a bezpečnosti osôb

-          Vzdelávanie členov MOaPS 

Mesto Brezno zriadilo miestnu občiansku poriadkovú službu s 12 členmi, ktorí boli zamestnancami mesta s priamym organizačným začlenením pod Mestskou políciou Brezno.

 

Dĺžka realizácie projektu:

30 mesiacov, od 01. 09. 2023 do 28. 02. 2026

 

Celkové oprávnené výdavky:

488 600,74 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 488 600,74 EUR

 

 

Zmluva o poskytnutí NFP bola dňa 03.04.2024 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/9123858/