Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odbor starostlivosti o obyvateľa

Vedúca odboru

Petrík Iveta, Mgr. - 048/2856 803, iveta.petrik@brezno.sk 

 

Samostatný odborný referent

na úseku sociálnoprávnej ochrany a kurately, sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi a komunitnej sociálnej práce, výkonu opatrovníckych práv a povinností
Petrík Iveta, Mgr. - 048/2856 803, iveta.petrik@brezno.sk 

na úseku pomoci v hmotnej núdzi, bytovej politiky, komunitnej sociálnej práce
Nepšinská Petra, Mgr. - 048/2856 802, petra.nepsinska@brezno.sk

na úseku opatrovateľskej služby a požičovne pomôcok
Zubáková Janka, Mgr. - 048/2856 801, janka.zubakova@brezno.sk

na úseku opatrovateľskej služby, komunitnej sociálnej práce, sociálny taxík
Zifčáková Iveta, Mgr. - 048/2856 804, iveta.zifcakova@brezno.sk

 

Terénni sociálni pracovníci
Demová Mária, Mgr. - 048/2856 805, mob. 0910 996 040,  maria.demova@brezno.sk
Kukulova Elena - 048/2856 806, elena.kukulova@brezno.sk


Terénny pracovník

Jozef Pustaj - 048/2856 806, jozef.pustaj@brezno.sk

Berkyová Barbora, Mgr. - 048/2856 805, barbora.berkyova@brezno.sk 

 


Pracovisko: Denné centrum PRAMEŇ

Rázusova 2, Brezno

Kokavcová Katarína - 048/611 40 56, katarina.kokavcova@brezno.sk

 

Pracovisko: Nocľaháreň "NÁDEJ", Nízkoprahové denné centrum "LÚČ"

Mládežnícka 4, Brezno

sociálny pracovník
Šuchaňová Janka, Mgr. - 048/612 24 89, janka.suchanova@brezno.sk


domovník
Nadežda Trnková -048/612 24 89 nadezda.trnkova@brezno.sk
Michálik Milan - 048/612 24 89, utulok.nadej@slovanet.sk 
Poliak Ján - 048/612 24 89, utulok.nadej@slovanet.sk

 


ODBOR STAROSTLIVOSTI O OBYVATEĽA


1. Spolupracuje so štátnou správou, samosprávou, s fyzickými a právnickými osobami
a ďalšími organizáciami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti, podieľa sa na tvorbe
a realizácii projektov v sociálnej oblasti a riešení sociálnej problematiky na území mesta
a pri vyhľadávaní možných finančných a materiálnych grantov.
2. V spolupráci s ÚPSVR aplikuje programy na podporu zamestnanosti, sociálnej inklúzie.
3. Organizuje a zabezpečuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc občanom v náhlej núdzi
spôsobenú živelnou pohromou, haváriou alebo inou udalosťou.
4. Sleduje aktuálne výzvy na získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
a mimorozpočtových zdrojov v oblasti sociálnych vecí a podľa vhodnosti ich realizuje
v spolupráci s OŽP a SP.
5. Poskytuje sociálne poradenstvo.
6. Na požiadanie príslušného odboru mestského úradu vykonáva šetrenia rodinných
a osobných pomerov pri žiadostiach o pomoc pri riešení bytovej situácie občanov.
7. Poskytuje súčinnosť komisii sociálnych vecí pri posudzovaní žiadostí občanov pri riešení
bytovej situácie v súčinnosti s príslušným organizačným útvarom mestského úradu.
8. Navrhuje príslušnému organizačnému útvaru MsÚ na základe šetrenia rodinných
a osobných pomerov, jednotlivca alebo rodinu na obsadenie nízko štandardných bytov
a obytných miestností.
Oblasť sociálnych služieb
1. Poskytuje alebo zabezpečuje potrebné a vhodné sociálne služby pre občanov
aj s prihliadnutím na platnú legislatívu.
2. Navrhuje poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta podľa vývoja a ich potrieb
a možností mesta.
3. Vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu.
4. Sociálne služby vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce.
5. Kvalitne a odborne poskytuje odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle platnej
legislatívy.
6. Vydáva rozhodnutia v mene mesta ako správneho orgánu v konaniach o odkázanosti
na sociálnu službu, zániku odkázanosti na sociálnu službu, o povinnosti hradiť úhradu
za sociálnu službu rodičov alebo detí podľa platnej legislatívy.
7. Vedie potrebnú evidenciu v oblasti sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy.
8. Žiada o zápis do registra sociálnych služieb.
9. Vykonáva posudkovú činnosť v zmysle platnej legislatívy.
10. Poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb.
11. Vypracováva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb.
12. Vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti sociálnych služieb.
13. Spolupracuje s organizáciami na úseku ťažko zdravotne postihnutých občanov
a pri integrácii do spoločnosti .
14. Vykonáva odborné poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov
pre všetkých občanov mesta.
15. Vykonáva osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, vedie
ich evidenciu a pôsobí aj v spolupráci so štátnymi orgánmi pri odstraňovaní prekážok
podmieňujúcich navrátenie dávok do rodiny.
16. Sleduje účelné využitie vyplatenej dávky a príspevkov priamo v prirodzenom prostredí
občana.
17. Rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi.
18. Zabezpečuje pohreb občana prihláseného v meste k trvalému pobytu, ktorý nemá
žiadnych príbuzných, resp. jeho rodina je sociálne odkázaná a nemá finančné prostriedky
na zabezpečenie pohrebu.
19. Poskytuje informácie o možnosti stravovania dôchodcov na území mesta.
Oblasť zariadení
1. Navrhuje zriadenie zariadení sociálnych služieb podľa vývoja a potrieb občanov mesta
a možností mesta.
2. Zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb podľa platnej legislatívy v zariadeniach
a ich metodicko-odborné riadenie.
3. Zodpovedá za koordináciu činností v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Brezna.
4. Spracováva návrhy úhrad za poskytované služby v zriadených zariadeniach.
5. Pripravuje organizačné a prevádzkové poriadky zriadených zariadení.
6. Podáva návrhy na rozšírenie, zúženie, príp. zmenu predmetu činnosti zariadení.
7. Kontroluje zriadené zariadenia.
8. Poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby v zariadeniach, rozhoduje o skončení
poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach a o úhrade za tieto poskytované sociálne
služby podľa platnej legislatívy.
9. Vypracováva zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu v zmysle
platnej legislatívy.
Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPO a SK)
1. Vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického
a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb.
2. Vykonáva opatrenia na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú
psychický, fyzický a sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb.
3. Vykonáva funkciu majetkového opatrovníka, poručníka na základe rozhodnutia súdu.
4. Vykonáva opatrenia na zabezpečenie práv a právom chránených záujmov dieťaťa.
5. Organizuje výchovné alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo uložené výchovné
opatrenie podľa potreby.
6. Organizuje resocializačné programy podľa potreby.
7. Spolupôsobí pri výkone uložených výchovných opatrení.
8. Spolupôsobí pri pomoci deťom, pre ktoré sa vykonáva sociálna kuratela a podieľa sa
na spracovaní plánu sociálnej práce s dieťaťom.
9. Spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou.
10. Poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
11. Poskytuje finančné prostriedky, ktoré vyčlení zo svojho rozpočtu, na úpravu a obnovu
rodinných pomerov - príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené
12. Poskytuje informácie a poradenstvo fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom
alebo osvojiteľom.
13. Poskytuje pomoc pri úprave vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, ak bolo
vyňaté z rodinnej starostlivosti.
14. Poskytuje pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie
alebo priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývin.
15. Poskytuje pomoc dieťaťu alebo plnoletej FO ohrozenej správaním člena/ov rodiny
alebo iných FO.
16. Poskytuje pomoc mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti.
17. Poskytuje súčinnosť orgánom SPO a SK pri zisťovaní rodinných, bytových
a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení SPO a SK.
18. Poskytuje súčinnosť zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatňovania mladého dospelého.
19. Podieľa sa na vypracovaní plánu sociálnej práce s rodinnou dieťaťa, ktorého súčasťou
je sledovanie psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa.
20. Vyhľadáva osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti.
21. Vyjadruje sa k spôsobu života FO, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom
a k osobe, ktorá vykonáva funkciu opatrovníka v zmysle zákona o rodine.
22. Navrhuje súdu nariadenie, zrušenie ústavnej starostlivosti.
23. Vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých FO, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPO a SK.
24. Najmenej 1x za 6 mesiacov predkladá orgánu SPO a SK správu o sociálnej situácii
u rodičov dieťaťa, zhodnotenie podmienok návratu do rodinného prostredia a oznamuje
možnosť zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti inej FO ako rodiča.
25. Spolupracuje s akreditovanými subjektmi na vykonávanie opatrení SPO a SK
pre maloletých aj plnoletých.
26. Zabezpečuje úkony v prospech maloletého s trvalým pobytom v meste.
Oblasť terénnej sociálnej práce
1. Poskytuje sociálne poradenstvo v teréne s cieľom posúdenia povahy problému, možnosti
riešenia situácie, v ktorej sa klient ocitol, podľa potreby odporúča a sprostredkuje ďalšiu
odbornú pomoc so zámerom udržiavať duševné zdravie a adaptáciu klienta v spoločnosti,
prípadne zabezpečuje vhodné sociálne služby.
2. Vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc
v sociálnej oblasti.
3. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia
sociálneho problému.
4. Poskytuje individuálne a skupinové sociálne poradenstvo.
5. V prípade potreby sprevádza klienta na jednanie do jednotlivých inštitúcii.
6. Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite
pôsobenia.
7. Samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, terénny denník, vypracováva mesačné
správy.
8. Mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby v lokalite pôsobenia,
získava relevantné informácie o spôsobe života vylúčenej komunity, podľa potreby navrhuje
nadriadeným spôsoby riešenia zistených situácii a problémov.
9. Vyhľadáva sociálne vylúčených klientov, ktorí stratili schopnosť riešenia svojich
problémov.
10. Vyhľadáva neformálnych lídrov a spolupracuje s nimi.
11. Orientuje sa na individuálnu prácu s jednotlivcami a rodinami.
12. Podporuje klienta k rozvoju osobnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostatnému
riešeniu svojich problémov.
13. Podporuje a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť klienta a jeho prispievanie k prevencii
násilia a diskriminácie v komunite.
14. Spolupracuje s ďalšími inštitúciami za účelom pomoci a asistencie pri spätnej integrácii
plnoletej FO do spoločnosti a prispieva k zmierňovaniu procesu vylúčenia zo spoločnosti.
15. Spolupracuje so štátnymi organizáciami, samosprávou a mimovládnymi organizáciami,
právnickými a fyzickými osobami a inými organizáciami pri riešení úloh na odbore.
Organizuje a zabezpečuje nevyhnutnú okamžitú pomoc občanom v náhlej núdzi, spôsobenú
živelnou pohromou, haváriou, alebo inou udalosťou.
Oblasť opatrovateľskej služby
1. Poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby.
2. Rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov, najmä na odkázanosť na sociálnu službu v zariadení pre seniorov,
na opatrovateľskú službu.
3. Rozhoduje o povinnosti občana, príp. rodičov, detí a iných osôb platiť úhradu za sociálnu
službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. Vyhotovuje posudok o odkázanosti za sociálnu službu podľa bodu 29. a komplexne
zabezpečuje posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
5. Uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, o zabezpečení sociálnej služby v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6. Organizačne zabezpečuje a efektívne koordinuje výkon opatrovateľskej služby.
7. Riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje pracovníkov opatrovateľskej služby vo svojom
zverenom obvode, ktorí vykonávajú opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov.
8. Vedie evidenciu pracovníkov opatrovateľskej služby.
9. Vyhľadáva občanov vhodných pre výkon opatrovateľskej služby a pripravuje podklady
pre ich výkon.
10. Vedie evidenciu:
a) posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti FO na pomoc inej
FO,
b) vydaných rozhodnutí na zverenom úseku činnosti,
c) prijímateľov sociálnych služieb na zverenom úseku činnosti.
11. Pripravuje podklady na úhradu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za zdravotné
výkony na účely posúdenia odkázanosti za sociálnu službu.
12. Zabezpečuje pre občanov v dôchodkovom veku a ŤZP rozvoz obedov do ich domácnosti.