Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zápis do matriky

Zápis narodenia do matriky

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

POTREBNÉ DOKLADY:

Dieťa narodené v platnom manželstve:
- platný občiansky preukaz rodičov
- sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:
- platný občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:
- právoplatný rozsudok o rozvode
- platný občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:
- úmrtný list zosnulého manžela
- občiansky preukaz

DOBA NA VYBAVENIE: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku


Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť.

Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví:
- úmrtný list
- žiadosť o príspevok na pohreb

POTREBNÉ DOKLADY:
- list o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
- občiansky preukaz zomrelého
- rodný list zomrelého
- sobášny list zomrelého
- úmrtný list manžela/manželky, ak je zomrelý už vdova/vdovec

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku


Podanie žiadosti o zápis do osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine ako: narodenie dieťaťa v cudzine, uzatvorenie manželstva v cudzine, úmrtie občana v cudzine. Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

Upozornenie:
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list, alebo sobášny list vydaný v cudzine, je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

POTREBNÉ DOKLADY:
- rodný list
- sobášny list
- úmrtný list
- občiansky preukaz žiadateľa
- rodný list žiadateľa

DOBA VYBAVENIA: do 3 mesiacov

POPLATOK: 10 €


Kontakt

Maková Viera  - 048/6306 234, viera.makova@brezno.sk

Rosíková Kristína - 048/6306 234, kristina.rosikova@brezno.sk 
Rusnáková Frederika, Mgr. - 048/6306 234, frederika.rusnakova@brezno.sk