Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Primátor

 

JUDr. Tomáš ABEL PhD.


mob. 0911 674 673
Vedúci útvaru 048/2856 102
Asistentka primátora 048/2856 100, 048/2856 111

 
E-mail: primator@brezno.sk
 
Nezávislý kandidát
Funkciu primátora mesta zastáva 3. volebné obdobie

 

 Kompetencie primátora mesta

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou.

Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom.

Primátor ďalej:

  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu,
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta,
  • informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  • uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
  • používa mestské insígnie.

Môj program pre NOVÉ Brezno :
 

Mesto pre občana – kvalitnejšie služby

-primátor s plným nasadením a prácou pre ľudí-,, jedna funkcia ,jeden plat“

-organizačné a systémové zmeny (Mestský úrad, Technické služby, MŠK, MsKS)

-elektronické a písomné referendá, elektronické aukcie a prehodnotenie existujúcich zmlúv


Parkovacie miesta, zeleň, chodníky a cesty

- parkovacie miesta na náklady mesta (sídlisko západ ŠLN, Mazorník, Sládkovičova ,F.Kráľa, Dr.Clementisa, ČSA, Hradby, Fučíkova, Krčulova, Švermova, Nálepkova a ďalšie)

- pravidelné kosenie a hrabanie, parky a oddychové zóny, riadna údržba cintorínov

- udržiavané chodníky, bezbariérové chodníky a schody pre mamičky s kočíkmi a ZŤP

- nové chodníky Kiepka,Vrchdolinka, Tisovská cesta a Bujakovo

- pravidelná údržba ciest a zvoz komunálneho odpadu, stojiská na smetné koše

- komunálne záhrady pre občanov (bio-záhrady-domáca zelenina a ovocie)


Podpora mladých rodín a mládeže

-príspevky pre pracujúce rodiny (pri narodení dieťaťa a uzatvorení manželstva )

-výstavba cenovo dostupných nájomných bytov

-vzdelávacie štipendium pre mladých, športové a kultúrne centrá


Školstvo a vzdelávanie

- obnova budov školských a predškolských zariadení a modernizácia ich vybavenia (fondy EÚ)

- dobudovanie areálov škôl ako stredísk športu a spoločného trávenia voľného času

- podpora projektov a jazykového vzdelania, prepojenie športu a vzdelávanie

- podpora zriadenia detašovaného pracoviska Vysokej školy –STU MTF v Trnave

 
Služby pre seniorov

- prechod správy DD a DDS LUNA pod mesto Brezno

- podpora opatrovateľských a rehabilitačných služieb(denný stacionár), jedáleň

- mestská karta senior (pre zľavy vo vybraných predajniach, vstupy na podujatia, plaváreň, parkovanie), podpora služby sociálny taxík

 
Oblasť zdravotníctva

- finančná podpora zdravotníckeho zariadenia a vybavenosti nemocnice Brezno (NsP)

- podpora organizovanie zdravotníckych sympózií v spolupráci s NsP Brezno

- projekt Brezno –zdravé mesto- pre prevenciu zdravia všetkých vekových kategórií

- Deň zdravotníctva mesta Brezno v spolupráci s NsP


Bezpečnosť a poriadok s neprispôsobivými

- program Bezpečné Brezno – spokojní občania

- efektívne opatrenia proti neplatičom a výtržnostiam v meste a v mestských častiach

- vykúpenie časti Drakšiar a Predné Halny č.10

- kontrola efektivity práce mestskej polície GPS zariadenia

- pešie hliadky na námestí, v mestských častiach Predné Halny a Starý Mazorník

- revízia a rozšírenie  kamerového systému (Vrbová, Predné Halny)

 
Rozvoj

- kanalizácia a vodovod Vrchdolinka, výstavba obchvatu (fondyEÚ)

- moderné LED-osvetlenie na území celého mesta (mestské časti, priechody)

- nové cesty Podkoreňová, Lúčky, Kozlovo, Černákova ,Brezenská, Nálepkova

- zriadenie útulku pre psov a karanténnej stanice

- realizácia protipovodňových opatrení

- obnova budov v správe mesta, ako sú kultúrny dom, kino a ďalšie (fondy EÚ)


Pracovné miesta, podnikanie, turizmus

- podpora a rozvoj priemyslu a priemyselných areálov (Mostáreň, Rohozná ), workshopy

- zriadenie Rozvojovej a podnikateľskej rady mesta ako poradného orgánu primátora

- obchodné partnerstvá s mestami (Nemecko, Poľsko, Rusko, Čína, Srbsko, Rakúsko)

- vypracovanie dokumentu Rozvoj turizmu a cestovného ruchu v Brezne a okolí

-podpora projektov ako Horehronská banská cesta, vybudovanie skanzenu a ZOO

 
Nábrežia Hrona, areálov plavárne, detské ihrisko a gril altánky

- nové nábrežia Hrona-chodník, inlive, skate park, crossworkout, cyklo dráha, wi-fi

- rekonštrukcia objektu plavárne (telocvičňa, atletická dráha, plaváreň, sauna, tenis)

- rekonštrukcia a dobudovanie detských ihrísk v častiach, kde chýbajú

- vybudovanie gril altánkov a legálnych ohnísk v okolí mesta


Šport a kultúra

- podpora rozvoja všetkých športových odvetví a kultúry (systémové riešenia)

- vrátenie futbalovej ligy do Brezna

- spracovanie Kultúrnej a umeleckej mapy Brezna, obnova kultúrnych pamiatok (Synagóga, Mestská veža ako vyhliadka), podpora a prehlbovanie tradícii, alternatívy, domácich umelcov a mestských podujatí

- nová kvalita-Silvester, Jarmok, Dni mesta a ďalšie podujatia


Pre Mazorník a Podkoreňovú

- Mazorník: dostupné parkovanie, športové centrum, obnova cesty pri benzínke, nová tržnica, oddychová zóna –inline, dostupné MHD, obchodné centrum a lekáreň

- Podkoreňová: revitalizácia prameňov, cesta, potok Koreňová, detské ihrisko, dostupná MHD

 

Majetkové priznanie

S účinnosťou od 01.01.2020 na základe novelizácie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov ,vykonanej zákonom č. 66/2019 Z.z. primátori miest predkladajú majetkové priznanie len  určenému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

 

Majetkové priznania za roky 2019, 2020 a 2021:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf%2foznamenie&UserId=Tomas.Abel 

Súbory na stiahnutie

majetkove-priznanie-2015 PDF - dokument 3.87 MB

majetkove-priznanie-2016 PDF - dokument 4.15 MB

majetkove-priznanie-2017 PDF - dokument 6.91 MB

majetkove-priznanie-2018 PDF - dokument 1.37 MB

zivotopis-primator-2022 PDF - dokument 75.67 kB