Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Operačný program kvalita životného prostredia (OPKŽP)

Európska komisia schválila dňa 28. októbra 2014 Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý  predstavuje základný strategický dokument na roky 2014 – 2020, prostredníctvom ktorého boli podporované projekty v oblasti ochrany životného prostredia.

 

Hlavným cieľom operačného programu je:

·       ochrana životného prostredia,

·       efektívne využívanie prírodných zdrojov,

·       protipovodňová ochrana a prispôsobenie sa klimatickej zmene,

·       podpora nízkouhlíkového hospodárstva.

Podpora je zameraná na všetky kľúčové oblasti životného prostredia. Realizáciou opatrení by sa malo dosiahnuť zlepšenie kvality ovzdušia, a to realizáciou opatrení zameraných na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a skvalitnenie systému monitorovania ovzdušia.

 

V oblasti odpadového hospodárstva sa podpora zameriava hlavne na nakladanie, zhodnocovanie a spracovanie odpadov, čím sa prispeje k zníženiu ukladania odpadov na skládky.

 

V rámci vodného hospodárstva sa pomoc zameriava na budovanie kanalizačných sietí, čistiarní odpadových vôd a zabezpečenia dodávok bezpečnej pitnej vody pre obyvateľstvo. Zvýši sa tým podiel obyvateľstva napojeného na kanalizačnú sieť a čistiarne odpadových vôd, a z časti aj na verejný vodovod.

 

V oblasti ochrany prírody je snahou dosiahnuté zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie rozmanitosti druhov živočíchov a rastlín najmä v rámci sústavy NATURA 2000.

 

Prostriedky operačného programu sa zameriavajú na podporu prieskumu, monitorovania, sanáciu viacerých environmentálnych záťaží v zodpovednosti štátu, sanácia zosuvov a tiež niekoľkých rizikových úložísk ťažobného odpadu. Dôjde ku zníženiu rizika vzniku veľkých povodní, ktoré spôsobujú značné škody na krajine, majetku a vážne ohrozujú obyvateľstvo.

 

Prioritné osi OP KŽP

PO1:    Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej  infraštruktúry

PO2:    Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

PO3:  Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy

PO4:    Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

PO5:    Technická pomoc

 

Oprávnenie na čerpanie finančných prostriedkov

od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2023

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenská inovačná a energetická agentúra Slovenská agentúra životného prostredia.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený na verziu 12 vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 28. septembra 2021.

Platná verzia OP KŽP (verzia 12) sa nachádza v priloženom súbore: Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 12.0).