Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ako vybaviť

 Ako vybaviť - Oznamy


 Architekt - vydanie stanoviska

 Tlačivá na stiahnutie


 Centrum právnej pomoci


 Dane a poplatky

 Všeobecné informácie
 Daň z nehnuteľností
 Daň za užívanie verejného priestranstva
 Daň za ubytovanie

 Daň za predajné automaty
 Daň za psa
 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Exekúcie
 Zoznam daňových dlžníkov

 Tlačivá na stiahnutie


 Doprava a parkovanie

 Žiadosti o povolenia na úseku dopravy
 Parkovanie - vyhradenie parkovacieho miesta
 SMS parkovanie

 Tlačivá na stiahnutie


 Dotácie z rozpočtu mesta

 Tlačivá na stiahnutie


 Evidencia obyvateľov

 Trvalý a prechodný pobyt
 Ohlásenie, prehlásenie a potvrdenie o pobyte
 Zrušenie trvalého pobytu

 Tlačivá na stiahnutie


 Evidencia budov

 Tlačivá na stiahnutie


 Kultúrne podujatia - oznámenie

 Tlačivá na stiahnutie


 Majetok mesta - predaj a prenájom

 Kúpa (zámena) majetku mesta / nebytových priestorov, pozemkov
 Nájom bytov / nebytových priestorov / pozemkov
 Vyjadrenie obce na vydanie osvedčenia o vydržaní

 Tlačivá na stiahnutie


 Matričný úrad

 Zápis do matriky
 Vystavenie matričných dokladov
 Uzavretie manželstva
 Spracovanie zmien
 Určenie otcovstva
 Zmena priezviska po rozvode
 Výpis a odpis z registra trestov
 Organizovanie občianskych obradov

 Tlačivá na stiahnutie


 Mestská knižnica

 Tlačivá na stiahnutie


 Overovanie podpisov a listín
 Podateľňa a Klientské centrum


 Podnikanie a prevádzky v meste

 Tlačivá na stiahnutie


 Rybársky lístok

 Tlačivá na stiahnutie


 Sociálna pomoc

 Stravovacie služby
 Opatrovateľská služba
 Odľahčovacia služba
 Mesto - osobitný príjemca
 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
 Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa
 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
 Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
 Výkon opatrovníckych práv a povinností
 Požičovňa pomôcok
 Posudková činnosť
 Sociálny taxík
 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
 Posúdenie odkázanosti na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach
 Denné centrum PRAMEŇ
 Nízkoprahové denné centrum LÚČ
 Nocľaháreň NÁDEJ
 Sezónna ohrevovňa

 Tlačivá na stiahnutie


 Stavebný úrad

 Územné a stavebné konanie
 Ohlásenia na stavebný úrad
 Odstránenie stavby a zmena stavby pred dokončením
 Kolaudačné rozhodnutie
 Zriadenie studne
 Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
 Poučenia o podaní opravného prostriedku
 Potvrdenie z archívu
 Prehľad predpisov, pokynov, podľa ktorých konáme
 Orgány dotknuté v konaní

 Tlačivá na stiahnutie


 Školstvo

 Základné školy
 Prijímanie detí do materských škôl


 Štátny fond rozvoja bývania


 Trhoviská a príležitostné trhy

 Tlačivá na stiahnutie


 Voľby do NR SR 2020


 Životné prostredie

 Odpadové hospodárstvo
 Ochrana prírody a krajiny
 Ochrana ovzdušia

 Tlačivá na stiahnutie