Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komplexná stratégia riešenia rómskej problematiky 2016 - 2022

Marginalizovaná rómska komunita tvorí osobitnú skupinu obyvateľov nášho mesta, ktorá je  ohrozená úplným, alebo čiastočným sociálnym vylúčením v dôsledku  pôsobenia viacerých faktorov - nízky stupeň  vzdelania, dlhodobá nezamestnanosť, nízky štandard bývania, nízka úroveň zdravotného uvedomenia a osobnej zodpovednosti, celkový životný štýl ovplyvňovaný rôznymi formami závislostí. Mesto Brezno intenzívne s touto komunitou pracuje a pomáha pri riešení problémov, najmä prostredníctvom terénnej sociálnej práce. Doterajšia prax, ako aj analýza rómskej problematiky v našom meste ukázala potrebu spracovania samostatnej odbornej koncepcie, nakoľko len  dlhodobé systematické  plánovanie a riadenie rozvoja komunity môže následne priniesť pozitívne zmeny.

Filozofiou tohto dokumentu je nie len ponúkanie pomoci rómskej komunite, ale posilňovanie jej vlastnej zodpovednosti za riešenie svojej situácie, dodržiavanie pravidiel a povinností, ktoré sú rovnaké pre všetkých obyvateľov a tým aj zlepšenie spolunažívania majority s minoritou, ktoré sa v kontexte celospoločenskej situácie javí ako problematické. Komplexnú stratégiu riešenia rómskej problematiky schválilo MsZ mesta Brezna uznesením č. 97/2016 zo dňa 13.09.2016

 

Súbory na stiahnutie