Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia do zariadenia

Nárok občana na poskytnutie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov (ďalej len „ZPS“) a dennom stacionári (ďalej len „DS“) vzniká vydaním posudku na sociálnu službu a  nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného obcou v mieste trvalého pobytu občana.

 

Konanie o prijatie občana do ZPS a DS „Boženka“ začína doručením „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (ďalej len „žiadosť“) osobne, do podateľne Mestského úradu v Brezne, alebo poštou na adresu Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1,  977 01 Brezno.

 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať všetky predpísané náležitosti a povinné prílohy. Musí byť podpísaná žiadateľom. V prípade, ak je tento obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, podpisuje ju súdom ustanovený opatrovník  (v takom prípade je potrebné doložiť kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti, resp. o ustanovení za opatrovníka). Ak sa žiadateľ vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nedokáže podpísať, môže byť žiadosť podpísaná aj inou fyzickou osobou a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o neschopnosti podpisu z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Občan predkladá žiadosť v origináli alebo úradne overenej kópii.

Povinnou prílohou žiadosti sú:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu (kópia)
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu (kópia)

Ďalšie prílohy, ktoré je potrebné doručiť najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sú:

  • potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), alebo
  • potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme)
  • doklady o majetkových pomeroch, alebo vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
  • potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do ZSS

V prípade, ak je po doručení žiadosti v ZSS voľné miesto, uzatvorí zariadenie s občanom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Ak v ZSS aktuálne nie je žiadne voľné miesto, žiadosť je zaradená do poradovníka čakateľov.

Zariadenie môže požadovať aj ďalšie prílohy, o ktorých bude žiadateľ v dostatočnom predstihu písomne informovaný (napr. v súvislosti s mimoriadnou situáciou a pod.).

 

Všetky ďalšie podrobnosti súvisiace s prijatím do zariadenia ako aj podrobnosti vedenia poradovníka pre čakateľov na sociálnu službu nájdete kliknutím na dokument nižšie: