Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno

 

„Tento projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu:  Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Dr. Clementisa č.3, Brezno

 

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:  2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

Investičná priorita:   2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností

                                     a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej

                                     a výcvikovej infraštruktúry

 

Špecifický cieľ:  2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

 

Hlavným cieľom projektu bolo sprístupnenie služieb materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí MŠ a zabezpečenia kvalitného predprimárneho vzdelania poskytnutím dostatočných kapacít materskej školy, čím sa vytvorí predpoklad pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov, tým aj zlepšenie finančnej situácie mladých ľudí a zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším službám v oblasti predškolskej výchovy.

 

Aktivity projektu:

  • Komplexná obnova objektu Materskej školy
  • Rozšírenie kapacity Materskej školy

Výsledky projektu:

  • Rozšírené kapacity MŠ a vytvorenie podmienky na zvýšenie hrubej zaškolenosti deti od 3-5 rokov veku.
  • Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ.
  • Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov.
  • Zlepšené podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov.

Dĺžka realizácie projektu:

12 mesiacov

 

Celkové oprávnené výdavky:               

397 200,00 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

377 340,00 EUR