Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno

   

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

 

Miesto realizácie projektu: Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno

 

Cieľ projektu: Sprístupnenie služieb materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí MŠ a zabezpečenia kvalitného predprimárneho vzdelania poskytnutím dostatočných kapacít materskej školy, čím sa vytvorí predpoklad pre zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov, tým aj zlepšenie finančnej situácie mladých ľudí a zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším službám v oblasti predškolskej výchovy.

 

Aktivity projektu: 

  • Komplexná obnova objektu Materskej školy
  • Rozšírenie kapacity Materskej školy

Výsledky projektu:

  • Rozšírené kapacity MŠ a vytvorenie podmienky na zvýšenie hrubej zaškolenosti deti od 3-5 rokov veku.
  • Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ.
  • Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov.
  • Zlepšené podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov.

Dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov

 

Celkové oprávnené výdavky: 397 200,00 EUR

 

Poskytnutý nenávratný finančný príspevku (NFP): 377 340,00 EUR

 

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

Investičná priorita: 2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

 

Špecifický cieľ:  2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

 

Kód projektu ITMS2014+: 302021H700

 

Poskytovateľ NFP: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Prijímateľ NFP: Mesto Brezno

 

Zmluva o poskytnutí NFP