Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Akčný plán pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mesta Brezno

Žijeme v čase, keď dochádza k rýchlym a zásadným zmenám v životnom prostredí. Po generácie zabehnuté rytmy prírody a počasia sa menia, zima už nie je zimou a roky sa začínajú podobať skôr vnútrozemským oblastiam južnej Európy. S meniacou sa klímou prichádza aj sucho, umierajúce lesy, prívalové povodne alebo vymieranie ohrozených rastlín a živočíchov. Zmena je z významnej miery spôsobená ľudskou činnosťou a je v ľudských silách ju obmedziť a pripraviť sa na jej negatívne dopady.

 

Región strednej Európy nesie všeobecné črty zmeny klímy. Oteplenie sa v nej prejavuje vo všetkých polohách a klimatických oblastiach. Trendy v atmosférických zrážkach nie sú síce také jednoznačné, ale tento fakt je spôsobený ich väčšou premenlivosťou, ako aj modifikovaním úhrnov náveternými a záveternými vplyvmi.

 

Rast priemernej globálnej teploty, ktorý je možné v priebehu 21. storočia očakávať v dôsledku zvyšujúcej sa koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, s veľkou mierou pravdepodobnosti presahuje doposiaľ zaznamenané zmeny klímy v priebehu posledného tisícročia. Je pravda, že tento nárast je nižší ako pravidelné výkyvy teploty, ku ktorým dochádzalo v priebehu štvrtohôr, avšak závažná je rýchlosť súčasných zmien. (Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav)

 

Podľa Územnej štúdie Slovenska o zmene klímy sa globálne otepľovanie môže prejaviť na území SR rastom priemerov teploty vzduchu do roku 2075 o 2 až 4 °C. Takéto klimatické zmeny neboli u nás zaznamenané počas celého holocénu a v praxi znamenajú presun teplotných pomerov Podunajskej nížiny na Liptov. Je vysoko pravdepodobné, že negatívne ovplyvnia vodnú bilanciu, biologické výroby ako sú poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo, zvýšia ohrozenie biodiverzity a rovnako ohrozenie ľudského zdravia (Lapin et al., 2006). (Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav)

 

Klimatické opatrenia delíme na dva základné smery. Nástroje usilujúce sa o zmierňovanie budúcej zmeny klímy sa označujú ako mitigačné, zatiaľ čo nástroje pripravujúce sa na následky klimatickej zmeny označujeme ako adaptačné.

Adaptačné opatrenia pomáhajú pripraviť územie na nevyhnutné hospodárske, environmentálne a sociálne dopady už prebiehajúcich zmien. Ich plánovanie a realizácia sú preto potrebné aj v prípade, že dôjde k realizácii opatrení radikálne znižujúcich emisie skleníkových plynov. Mitigačné  opatrenia pomáhajú znižovať mieru dopadov na územie v budúcnosti a ich realizácia je preto dôležitá bez ohľadu na mieru aktuálnych dopadov.

Hlavným cieľom tejto stratégie je analyzovať súčasný stav a potenciál pre adaptáciu na meniacu sa klímu a navrhnúť a zostaviť súbor opatrení, ktoré pomôžu prispôsobiť mesto Brezno novým prírodným podmienkam vyplývajúcim z meniacej sa klímy. Budúca úspešná adaptácia na zmenu klímy povedie k nižšiemu ohrozeniu ľudí i prírody (nižšia zraniteľnosť) a vyššej odolnosti voči nepriaznivým udalostiam (vyššia reziliencia). Nebude pritom ohrozená kvalita života, životné prostredie, bezpečnosť obyvateľov, ani ekonomický a spoločenský rozvoj spoločnosti.

 

Cieľom dokumentu je pripraviť pôdu pre realizáciu viacerých adaptačných opatrení zameraných na celkové zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy a zníženie zraniteľnosti územia mesta, krajiny aj zraniteľnosti najviac ohrozených skupín – detí a seniorov.

 

Tento dokument vznikol v rámci projektu „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy" (kód projektu: ACC02P04), podporeného Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov mesta Brezno.