Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Brezne sa sobáše konajú prvú a tretiu sobotu v mesiaci v obradnej sieni Mestského úradu. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

POTREBNÉ DOKLADY:

Žiadosť o uzavretie manželstva

 • rodný list obidvoch snúbencov
 • platné občianske preukazy obidvoch snúbencov
 •  rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzavretie manželstva maloletému.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list   
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom. Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

POPLATKY ZA UZAVRETIE MANŽELSTVA:

 • medzi občanmi SR, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Brezne - bez poplatk  
 • medzi štátnym občanom SR /s trvalým pobytom v Brezne/ a cudzincom - 66,00 €
 • medzi cudzincami - 165,50 €
 • ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 199,00 €
 • pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi SR - 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi SR - 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanom SR a cudzincom - 33,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo sobášnej siene - 165,50  €

DOBA VYBAVENIA: na počkanie


Kontakt

Rosíková Kristína- 048/2856 312, kristina.rosikova@brezno.sk 

Rusnáková Frederika, Mgr.  - 048/2856 311, frederika.rusnakova@brezno.sk