Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

1/Pomoc  pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v zmysle § 31 zákona č.  448/2008Z.z.

 

2/Podmienky poskytovania služby:

  • klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie služby
  • mesto prešetrí prostredníctvom sociálneho pracovníka opodstatnenosť poskytovania služby
  • následne je s klientom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 

3/ Výška úhrady v zmysle VZN č. 09/2018 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb
výška úhrady za službu pre klienta je určená  v závislosti od času a doby poskytovania:

        v časovom pásme I v čase 7.30 - 15.30 úhrada klienta     0,70 Eur/hodina     

        v časovom pásme II v čase 15.30 - 22.30 úhrada klienta  1,00 Eur/hodina   

        v časovom pásme III v čase 22.30 - 7.30 úhrada klienta   1,40 Eur/hodina 

        v časovom pásme IV počas víkendov a sviatkov úhrada klienta  1,40 Eur/hodina

4/Spôsob úhrady:

  • rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú službu obsahuje zmluva o poskytovaní služby
  • úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v danom roku, v ktorom sa služba poskytla prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v pokladni mestského úradu.

 

5/V prípade, že príjem klienta nedosahuje po zaplatení úhrady za sociálnu službu 1,65 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, alebo je možné  zmluvu o  úhrade za sociálnu službu uzatvoriť aj s inou  osobou. Prijímateľovi bude sociálna služba poskytovaná bezplatne.