Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane je 45,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal   prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu:

 • názov a druh predajného automatu
 • obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
 • miesto umiestnenia predajného automatu,
 • výrobné číslo predajného automatu, druh,
 • typ a názov predajného automatu
 • počet prevádzkovaných predajných automatov, rok výroby
 • deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
 • deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu.

 

Daňovník viditeľne označí každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

 • identifikačné údaje o daňovníkovi
 • dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a dátum umiestnenia
 • miesto umiestnenia PA
 • výrobné alebo evidenčné číslo PA.

 

Súvisiaca legislatíva


Všeobecne záväzné naradenie mesta Brezno VZN-10/2022

Zákon č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon  č. 563/2009 Z.z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov