Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prijímanie detí do materských škôl

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zmien a predpisov  a podľa § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších zmien a predpisov.

 

Prijímanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie :

Miesto a termín podávania  žiadostí  pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej  školy a informačnej tabuli  pred budovou MsÚ v termíne od 15. februára do 15. marca. Termín predkladania žiadostí je  spravidla mesiac máj. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejňuje aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy :

  • vek od 3 do 6 rokov

 

prednostne sa prijímajú :

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Ostatné podmienky jednotlivých materských škôl pri prijímaní detí sú v kompetencii riaditeľa MŠ a sú súčasťou školského poriadku danej materskej školy.

 

Potrebné doklady :

  • Písomná žiadosť zákonného zástupcu.
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
  • V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  • V prípade odloženého začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, rozhodnutie o odklade predloží  zákonný zástupca  riaditeľovi MŠ spravidla do 15. apríla

 

Počet detí, ktoré môžu byť prijaté do materskej školy závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o jeho prijatí.