Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mestský kamerový systém

Mestský kamerový systém mesta Brezno

 

Účel:

Účelom mestského kamerového systému (ďalej MKS) je v digitálnej kvalite monitorovať verejne prístupné priestory pomocou inštalovaných kamier na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, odhaľovanie priestupkov proti verejnému poriadku, priestupkov proti majetku a priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ďalej pre monitorovanie a kontrolovanie mestského majetku – budov, škôl, otvorených športovísk, detských ihrísk a. pod.

Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom budú podľa aktuálneho zákona o ochrane osobných údajov označené ako monitorované.

Záznamy z kamerového systému je možné vyhotoviť v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

V súčasnej dobe má prevádzkovateľ inštalovaných 10 otočných a 1 stacionárnu kameru, ktoré tvoria základnú kostru kamerového systému.

Tieto sú označené v nižšie uvedenej tabuľke písmenami:  K1, K2, K3, K6, K10, K14, K15, K19, K32, K35, K37.

Mesto Brezno plánuje kamerový systém každoročne rozšíriť podľa vyčlenenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta na navrhovaných 45 kamier, podľa zváženia bezpečnostných rizík.

 

Rozmiestnenie kamier MKS:

P.Č.

NÁZOV KAMERY

TYP

UMIESTNENIE, ADRESA

UMIESTNENIE VLASTNÍK  

K1

NÁMESTIE - HOTEL ĎUMBIER

otočná

FASÁDA  HOTELA, Nám.M.R.Štefánika 31

mesto Brezno

mesto Brezno

K2

NÁMESTIE - OBCHODNÝ DOM

otočná

FASÁDA  OBCHODNÉHO DOMU, Nám.M.R.Štefánika 44

súkromný subjekt

mesto brezno

K3

NÁMESTIE - SZ (PARKOVISKO)

otočná

FASÁDA MESTSKÉHO DOMU, Nám.M.R.Štefánika 11

súkromný subjekt

mesto Brezno

K4

NÁMESTIE - SV (PARKOVISKO)

otočná

FASÁDA MESTSKÉHO DOMU, Nám.M.R.Štefánika 22

súkromný subjekt

mesto Brezno

K5

NÁBREŽIE, ŽELEZN. PRIECESTIE

otočná

FASÁDA MESTSKÉHO DOMU, Štúrova ulica 1

súkromný subjekt

mesto Brezno

K6

MESTSKÁ POLÍCIA

stacionárna

FASÁDA MESTSKÉHO DOMU, Štúrova ulica 1

mesto Brezno

mesto Brezno

K7

GYMNÁZIUM

otočná

FASÁDA GYMNÁZIA, Štúrova ulica 13

súkromný subjekt

mesto Brezno

K8

TECHNICKÉ SLUŽBY

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K9

KRIŽOVATKA STAVBÁR

otočná

OBYTNÝ DOM, Rázusova 51

súkromný subjekt

mesto Brezno

K10

DOM KULTÚRY

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K11

KRIŽOVATKA ZŠ VSTUP

otočná

STĹP NN VEDENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K12

KRIŽOVATKA ZŠ IHRISKÁ

otočná

STĹP - DOPLNENÝ

mesto Brezno

mesto Brezno

K13

KRIŽOVATKA BILLA

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA - DOPLNENÝ

súkromný subjekt

mesto Brezno

K14

ŽELEZN. A  AUTOBUSOVÁ STANICA

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

súkromný subjekt

K15

ZIMNÝ A FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

otočná

BYTOVÝ DOM, Štvrť Ladislava Novomeského 9

súkromný subjekt

súkromný subjekt

K16

SÍDLISKO "ZÁPAD"

otočná

BYTOVÝ DOM, Štvrť Ladislava Novomeského 22

súkromný subjekt

súkromný subjekt

K17

PARKOVISKO HRADBY

otočná

STĹP - DOPLNENÝ

mesto Brezno

mesto Brezno

K18

PARKOVISKO HRADBY - VSTUP

stacionárna

STĹP - DOPLNENÝ

mesto Brezno

mesto Brezno

K19

ZÁSTAVKA OD POINT

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K20

TRŽNICA

stacionárna

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K21

KRIŽOVATKA ULICA ČSA

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K22

KRIŽOVATKA KRČULOVA ULICA

otočná

STĹP - DOPLNENÝ

mesto Brezno

mesto Brezno

K23

KRIŽOVATKA FUTBALOVÝ ŠATDIÓN

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K24

KRIŽOVATKA OD TESCO

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K25

VÝJAZD ZÁPAD SMER BB

stacionárna

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K26

KRIŽOVATKA BALDOVKSÝ MOST I

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K27

KRIŽOVATKA BALDOVKSÝ MOST II

stacionárna

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K28

KRIŽOVATKA BALDOVKSÝ MOST III

stacionárna

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K29

MAZORNÍK PARKOVISKO PLAVÁREŇ

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K30

MAZORNÍK KRIŽOVATKA STRAPÁK

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K31

MAZORNÍK CESTA OSLOBODITEĽOV

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

súkromný subjekt

K32

MAZORNÍK KRIŽOVATKA SÍDLISKO

otočná

BYTOVÝ DOM, 9.mája 1

súkromný subjekt

súkromný subjekt

K33

MAZORNÍK GARÁŽE

otočná

BYTOVÝ DOM, 9.mája 42

súkromný subjekt

súkromný subjekt

K34

MAZORNÍK IHRISKO

otočná

BYTOVÝ DOM, 9.mája 42

súkromný subjekt

súkromný subjekt

K35

MAZORNÍK KOSTOL

otočná

KOSTOL, 9.mája 60

súkromný subjekt

súkromný subjekt

K36

MAZORNÍK KOSTOL - 9.MÁJA

otočná

KOSTOL, 9.mája 60

súkromný subjekt

súkromný subjekt

K37

MAZORNÍK ŠKOLA

otočná

BYTOVÝ DOM, MPČĽ 31

súkromný subjekt

súkromný subjekt

K38

VÝJAZD JUH VRCHDOLINKA

stacionárna

STĹP NN VEDENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K39

KRIŽOVATKA KIEPKA

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K40

VÝJAZD VÝCHOD TISOVSKÁ CESTA

stacionárna

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K41

KRIŽOVATKA DRAKŠIAR

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K42

PREDNÉ HALNY AUTOB. ZÁSTAVKA

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K43

PREDNÉ HALNY HLAVINA

stacionárna

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K44

KRIŽOVATKA VAGNÁR

otočná

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

K45

VÝJAZD SEVER KRIŽOV. VAGNÁR

stacionárna

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA

mesto Brezno

mesto Brezno

 

 

Informovanie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom MKS

Prevádzkovateľ: Mesto Brezno, Námestie M.R. Štefánika 1, Brezno 97701

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 Banská Bystrica, zodpovednaosoba@somi.sk

 

Účel spracovania: ochrana majetku a bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta MKS

Právny základ: verejný záujem

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Záznamy z kamerového systému: je možné vyhotoviť v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Doba uchovávania osobných údajov: 15 dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti.

Prevádzkovateľ: po splnení účelu spracovania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

 

Práva dotknutej osoby:

  • dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.