Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Nadlimitné zákazky

Elektronizácia služieb mesta Brezno

Verejný obstarávateľ - Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, IČO: 00313319, Vás informuje, že po zrealizovaní procesu verejného obstrávania týkajúceho sa zákazky s názvom: „Elektronizácia služieb mesta Brezno“, ktorej vykonanie je jednou z aktivít podpísanej Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2111022002301 (ITMS kód: 21110220023), ktorá je spolufinancovaná z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.2: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni (kód výzvy: OPIS-2013/1.2/05), zverejňuje všetky relevantné dokumenty v "Profile verejného obstarávateľa", ktorý je vedený na internetovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

 

 

Súbory na stiahnutie