Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Komunitný plán sociálneho rozvoja

Komunitný plán rozvoja sociálnych služeb je programový dokument komunity – mesta Brezna, to znamená, že sa dotýka všetkých jeho občanov, všetkých jeho zúčastnených prvkov a subjektov. Je jednou z etáp komunitnej práce, preto v žiadnom prípade nemožno tento dokument vnímať len ako programový dokument oficiálnej inštitúcie komunity – MsÚ Brezna a jeho príslušného odvetvového odboru sociálnych vecí.
Je to nová forma a metóda koncepčnej práce, plánovania a riadenia rozvojových procesov v komunite, kde sa potreby a ciele generujú „zdola“ od ich budúcich užívateľov priamo ako aj prostredníctvom ich záujmových organizácií a združení. Tieto procesy môžu preto akceptovať miestne špecifiká a potreby danej komunity.
Postupy a techniky komunitného plánovania je možné aplikovať na všetky odvetvové oblasti verejného života, pretože slúžia k tomu, aby sa dotknuté cieľové skupiny a široká verejnosť mohli vyjadriť a aktívne zapojiť do prípravy podkladov pre strategické rozhodnutia oficiálnych orgánov komunity.
Výsledkom tohto procesu bolo spracovanie strategického dokumentu - Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v meste Brezno 2008-2013, ktorý bol schválený MsZ v r. 2008.

Keďže platnosť dokumentu skončila v r. 2013, v novembri roku 2013 mesto Brezno začalo pracovať na tvorbe ďalšieho strednodobého programového dokumentu, ktorý MsZ schválilo uznesením č. 77/2014 zo dňa 16.06. 2014.

 

27.6.2014

 

Súbory na stiahnutie