Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komunitný plán sociálneho rozvoja

V roku 2022 skončila platnosť strednodobého dokumentu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezno na roky 2014-2022.

V zmysle Zák.č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode a určuje potreby rozvoja sociálnych služieb. Tvorba dokumentu prebiehala v priebehu roka 2022 a bola realizovaná dotazníkovou metódou, do ktorej sa zapojili zamestnanci mestského úradu, poslanci MsZ, spolupracujúce inštitúcie a organizácie zastrešujúce jednotlivé oblasti a cieľové skupiny a samozrejme obyvatelia mesta.

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezno pristupuje k sociálnej oblasti integrovaným spôsobom. V záujme nevylúčenia relevantných a kľúčových skupín z komunitného plánovania (deti a mládež, obyvatelia v produktívnom veku, atď.), komunitný plán pristupuje k problematike v zmysle pohľadu sociálnej politiky v širšom zmysle, ktorá zahŕňa všetky oblasti verejného sektora zamerané na rozvoj človeka po jeho duševnej, ako aj telesnej stránke. Keďže všetky tieto služby vzájomne synergicky pôsobia na rozvoj, ako aj budúci vývoj obvateľov na danom území, je nevyhnutné k nim pristupovať práve vo vzájomnom súlade. V nadväznosti na odvetvia rozvoja človeka je potrebné riešiť aj problematiku zabezpečenia základných životných potrieb obyvateľov, ako je bývanie a bezpečnosť. Všetky uvedené politiky, ktoré sú zahrnuté v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Brezno a sú integrálnou súčasťou príslušných prenesených a originálnych kompetencií, synergicky vplývajú na zvyšovanie kvality života jednotlivca a v konečnom dôsledku celej komunity. V každej z oblastí sú zapracované reálne požiadavky všetkých, ktorí sa na tvorbe dokumentu podieľali.

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezno na roky 2023-2027 schválilo Mestské  zastupiteľstvo mesta Brezna na svojom zasadnutí dňa 14.12.2022 uznesením č. 174/2022.