Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komunitný plán sociálneho rozvoja

Komunitný plán rozvoja sociálnych služeb je programový dokument komunity – mesta Brezna, to znamená, že sa dotýka všetkých jeho občanov, všetkých jeho zúčastnených prvkov a subjektov. Je jednou z etáp komunitnej práce, preto v žiadnom prípade nemožno tento dokument vnímať len ako programový dokument oficiálnej inštitúcie komunity – MsÚ Brezna a jeho príslušného odvetvového odboru sociálnych vecí.
Je to nová forma a metóda koncepčnej práce, plánovania a riadenia rozvojových procesov v komunite, kde sa potreby a ciele generujú „zdola“ od ich budúcich užívateľov priamo ako aj prostredníctvom ich záujmových organizácií a združení. Tieto procesy môžu preto akceptovať miestne špecifiká a potreby danej komunity.
Postupy a techniky komunitného plánovania je možné aplikovať na všetky odvetvové oblasti verejného života, pretože slúžia k tomu, aby sa dotknuté cieľové skupiny a široká verejnosť mohli vyjadriť a aktívne zapojiť do prípravy podkladov pre strategické rozhodnutia oficiálnych orgánov komunity.
Výsledkom tohto procesu bolo spracovanie strategického dokumentu - Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v meste Brezno 2008-2013, ktorý bol schválený MsZ v r. 2008.

Keďže platnosť dokumentu skončila v r. 2013, v novembri roku 2013 mesto Brezno začalo pracovať na tvorbe ďalšieho strednodobého programového dokumentu, ktorý MsZ schválilo uznesením č. 77/2014 zo dňa 16.06. 2014.

 

2014-06-27


V súvislosti s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)v znení neskorších predpisov účinného od 1.1.2018 bolo nutné vykonať aktualizáciu komunitného plánu. Jedná sa predovšetkým o doplnenie prehľadu zámerov z hľadiska formy, kapacity, organizácie a prehľadu zámerov z hľadiska ich štádia a nákladovosti. Taktiež bolo treba presne doplniť už poskytované sociálne služby, ale aj tie, ktoré má mesto v pláne zriadiť. Komunitný plán odráža reálne potreby jednotlivých cieľových skupín, jeho schválením sa predĺžila platnosť do roku 2022.  Verejne bol prerokovaný dňa 13.06.2018 a následne schválený MSZ uznesením č. 103/2018

2018-06-27

 


Mestské  zastupiteľstvo mesta Brezna na svojom zasadnutí dňa 14.11.2018 schválilo II. aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Brezno na roky 2014-2022 uznesením č. 186/2018. Schváleniu predchádzalo verejné prerokovanie dňa 17.10.2018

2018-11-22