Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mestské zastupiteľstvo

 

 


 1. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna (ďalej len MsZ) je orgánom samosprávy mesta.
 2. MsZ je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. 1)
 3. Počet volebných obvodov a počet poslancov MsZ na celé volebné obdobie určí pred voľbami MsZ podľa osobitného predpisu.1)
 4. Funkčné obdobie poslancov MsZ je štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného MsZ. Na volebné obdobie 2006 - 2010 určilo MsZ 4 volebné obvody a 21 poslancov.
 5. Funkcia poslanca MsZ je nezlučiteľná s funkciou:
  1. Primátora
  2. Zamestnanca mesta
  3. Štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom
  4. Podľa osobitného zákona2)
 6. MsZ rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:
  1. Určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
  2. Schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu o združovaní obcí, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu.
  3. V rozsahu určenom MsZ môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor.
  4. Schvaľovať územný plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta.
  5. Rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok.3)
  6. Určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
  7. Vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta.
  8. Uznášať sa na nariadeniach.
  9. Schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení.
  10. Určiť plat primátora podľa osobitného zákona4) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora.
  11. Zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie.
  12. Voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi.
  13. Schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.
  14. Zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov).
  15. Zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe.
  16. Schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
  17. Zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce.
  18. Udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny.
  19. Ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta.
 7. MsZ ďalej:
  1. Rozhoduje o zriadení komisií, vymedzuje ich zloženie a úlohy.
  2. Rozhoduje o zriadení výborov v mestských častiach a o vymedzení ich oprávnení.
 8. Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia MsZ aspoň tretina poslancov, primátor mesta zvolá zasadnutie MsZ tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.
 9. Ustanovujúce zasadnutie MsZ zvolá primátor mesta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
 10. Zasadnutia MsZ sa uskutočňujú v meste Brezne.
 11. Postavenie a pôsobnosť MsZ, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia MsZ, prípravu, obsah a priebeh rokovania MsZ, prípravu materiálov a ich expedovanie, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení a všeobecne - záväzných nariadení mesta, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečenie úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Brezna.

 

zdroj: zákon o obecnom zriadení
Štatút mesta Brezna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

2) Napr. zákon č. 154/2001 Zb. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

3) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

4) Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov