Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ohlásenie, prehlásenie a potvrdenie o pobyte

Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

POTREBNÉ DOKLADY:
platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku


Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Brezna.

POTREBNÉ DOKLADY:

Vlastník bytu:
- platný občiansky preukaz
- list vlastníctva (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál)*

Manžel/manželka:
- platný občiansky preukaz

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
-platný občiansky preukaz
- súhlas vlastníkov, ktorí preukážu listom vlastníctva pre právne účely alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál)* Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich písomné súhlasy s úradne overenými podpismi.

*Údaje alebo výpisy z listu vlastníctva je už možné získať z registrov verejnej správy, preto občania nemusia nosiť listy vlastníctva v papierovej podobe.

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku


Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie vystaví mestský úrad občanovi na požiadanie.

POTREBNÉ DOKLADY:
platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: 5 €


Kontakt

Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/2856 306, mob. 0904 529 319, kvetoslava.duriancikova@brezno.sk

Černáková Barbora, Mgr. - 048/2856 305, barbora.cernakova@brezno.sk