Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Integrovaný regionálny operačný program 2021-2027 (IROP)

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňoval realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu. Jeho globálnym cieľom je zlepšenie kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Stratégia prispieva k udržateľnému a inkluzívnemu rastu, pričom reflektuje potreby a výzvy konkrétnych regiónov:

·       rozvoj vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území,

·       rozvoj/posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpoklad znižovania prehlbovania medziregionálnych a vnútroregionálnych rozdielov,

·    zabezpečenie efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne,

·       efektívne využitie vnútorných zdrojov regiónov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov.

 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou

PO6: Technická pomoc

 

Oprávnenie na čerpanie finančných prostriedkov

od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2023

 

Riadiaci orgán pre IROP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky od 1.10.2021

 

Sprostredkovateľské orgány pre IROP

Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá

 

Programový dokument IROP na stiahnutie