Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ochrana ovzdušia

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia (fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby) sú povinní oznámiť každoročne do 15. februára na Mestskom úrade v Brezne za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. Žiadosť je možné podať písomne príp. elektronicky.

POPLATOK za znečisťovanie ovzdušia:
platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia za podmienok ustanovených v zákone.
 
POTREBNÉ DOKLADY:
vyplnené tlačivo"Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia"

SÚVISIACE PREDPISY:
Zákon č. 401/1998 Z. . o poplatkoch za znečistenie ovzušia
VZN č. 10/2012 o ochrane ovzdušia, evidencii MZZO a určenia poplatkov za prevádzkovanie MZZO


Stavba malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní požiadať mesto Brezno o súhlas na umiestnenie a užívanie MZZO na území mesta. Žiadosť je možné podať písomne príp. elektronicky.

POTREBNÉ DOKLADY:

  • žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie a užívanie MZZO (tlačivo)
  • projektová dokumentácia

SÚVISIACE PREDPISY:

  • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiace predpisy
  • VZN č. 10/2012 o ochrane ovzdušia, evidencii MZZO a určenia poplatkov za prevádzkovanie MZZO
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpiso

Kontakt

Tichý Peter, Ing. - 048/2856 700, peter.tichy@brezno.sk