Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Rokovací poriadok

V súlade s § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podrobné pravidlá o rokovaní Metského zastupiteľstva mesta Brezna upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Brezna.

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Brezna upravuje prípravu rokovania, priebeh rokovania, prípravu materiálov, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení a všeobecne záväzných nariadení, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečenie úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy.  Poslanci si tento dokument schválili 16. februára 2015 uznesením číslo 18/2015. Plné znenie Rokovacieho poriadku MsZ predkladáme v súbore na stiahnutie.

 

 

Súbory na stiahnutie