Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Daň za užívanie verejného priestranstva

Mesto Brezno vyberá daň za užívanie verejného priestranstva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezno o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie č. VZN-11/2018, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2019.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, a to najmä :

 • umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb
 • umiestnenie stavebného zariadenia
 • umiestnenie predajného zariadenia
 • umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
 • umiestnenie skládky
 • trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste alebo umiestnenie typizovanej prenosnej sklápacej garáže
 • umiestnenie prenosného informačného zariadenia

Správca dane určuje sadzby dane za každý aj začatý mosobitne užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň :

 1. umiestnením skládky materiálu, skládky tuhých palív - 0,21 eura/m2
 2. umiestnením zariadenia na poskytovanie služieb okrem terás- 0,36 eura/ m2
 3. umiestnením predajného zariadenia - 0,36 eura/m2
 4. umiestnením stavebného zariadenia - 0,36 eura/m2
 5. umiestnením zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií - 0,26 eura/m2
 6. umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže - 0,05 eura/m2
 7. trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom mieste - 0,02 eura/m2
 8. umiestnením prenosného informačného zariadenia - 0,14 eura/m2
 9. umiestnením dočasnej sezónnej terasy:
 • terasy umiestnené na Námestí gen. M. R. Štefánika – 0,06 eura/m2
 • terasy umiestnené v ostatných častiach mesta - 0,05 eura/m2     

Povolenie k osobitnému užívaniu verejného priestranstva vydá príslušný odbor MsÚ na základe písomnej žiadosti daňovníka.

Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva, ak ide o mestom povolenú kultúrnu alebo športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo mestom povolenú akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely (informáciu o tejto skutočnosti musí obsahovať povolenie k osobitnému užívaniu verejného priestranstva).

Daň za užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom mieste a umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže môže byť na základe písomnej žiadosti znížená:

 • o 20 % držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj osobám, ktoré sa trvalo starajú o takúto osobu, ktorá s nimi žije v spoločnej domácnosti;
 • na 1,00 euro držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím oprávňujúceho držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských štátoch EÚ, ako aj osobám starajúcim sa o  člena rodiny, ktorý je držiteľom tohto preukazu a ktorý s nimi žije v spoločnej domácnosti.

Žiadosti o zníženie dane je potrebné doručiť do 31.1.

 

POTREBNÉ DOKLADY:   Povolenie/Rozhodnutie o povolení k osobitnému užívaniu verejného priestranstva vydané príslušným odborom Mestského úradu. Žiadosť o úľavu z dôvodu ŤZP-ŤZP/S, príp. parkovacieho preukazu je dostupná na webovom sídle mesta, alebo priamo v kancelárii)

 


Kontakt

Daň za užívanie verejného priestranstva fyzické osoby:

Kubaliaková Ľubica, Ing. 048/6306 272, lubica.kubaliakova@brezno.sk;

 

Daň za užívanie verejného priestranstva právnické osoby a podnikatelia:

Votroubeková Karin, Ing. - 048/6306 272, karin.votroubekova@brezno.sk; –  právnické osoby a podnikatelia