Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Daň za užívanie verejného priestranstva

Mesto Brezno vyberá daň za užívanie verejného priestranstva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. a v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezno o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie č. VZN-11/2022, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2023.

Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, a to najmä :

·       umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb

·       umiestnenie skládky materiálu, skládky tuhých palív

·       umiestnenie stavebného zariadenia

·       umiestnenie predajného zariadenia

·       umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií

·       trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom mieste alebo umiestnenie typizovanej prenosnej sklápacej garáže

·       dlhodobé státie (viac ako 60 dní) vozidla s EČV, bez EČV, alebo vozidla trvale alebo dočasne vyradeného z evidencie vozidiel, mimo vyhradeného parkovacieho miesta

·       umiestnenie prenosného informačného zariadenia

·       umiestnenie dočasnej sezónnej terasy stravovacieho alebo reštauračného zariadenia

Správca dane určuje sadzby dane za každý aj začatý m2  osobitne užívaného verejného priestranstva za každý aj začatý deň :

1.     umiestnením skládky materiálu, skládky tuhých palív - 0,24 eur

2.     umiestnením zariadenia na poskytovanie služieb okrem terás- 0,41 eur

3.     umiestnením predajného zariadenia - 0,41 eur

4.     umiestnením stavebného zariadenia - 0,41 eur

5.     umiestnením zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií - 0,30 eur

6.     umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže - 0,07 eur

7.     trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom mieste - 0,042 eur

8.     dlhodobým státím vozidla parkujúceho mimo vyhradeného parkoviska po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní – 0,35 eur

9.     dlhodobým státím vozidla parkujúceho mimo vyhradeného parkovania po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní ak ide o vozidlo bez EČV, alebo je vozidlo trvale alebo dočasne vyradené z evidencie vozidiel – 0,58 eur

10.  umiestnením prenosného informačného zariadenia - 0,16 eur

11.  umiestnením dočasnej sezónnej terasy:

·       terasy umiestnené na Námestí gen. M. R. Štefánika – 0,07 eur

·       terasy umiestnené v ostatných častiach mesta - 0,06 eur

 

Povolenie k osobitnému užívaniu verejného priestranstva vydá príslušný odbor MsÚ na základe písomnej žiadosti daňovníka, v prípade dlhodobo stojaceho motorového vozidla mimo vyhradeného miesta na parkovanie na základe vlastnej zisťovacej činnosti príslušného odboru MsÚ alebo ohlásenia treťou osobou.

 

Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva, ak ide o mestom povolenú kultúrnu alebo športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného, alebo mestom povolenú akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely (informáciu o tejto skutočnosti musí obsahovať povolenie k osobitnému užívaniu verejného priestranstva).

Daň za užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom mieste a umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže môže byť na základe písomnej žiadosti znížená:

·       o 20 % držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj osobám, ktoré sa trvalo starajú o takúto osobu, ktorá s nimi žije v spoločnej domácnosti;

·       o 80 % držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím oprávňujúceho držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských štátoch EÚ, ako aj osobám starajúcim sa o  člena rodiny, ktorý je držiteľom tohto preukazu a ktorý s nimi žije v spoločnej domácnosti.

 

Žiadosti o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom mieste je potrebné doručiť do 31.1. príslušného kalendárneho roku.

 

POTREBNÉ DOKLADY   

·       povolenie/rozhodnutie o povolení k osobitnému užívaniu verejného priestranstva vydané príslušným odborom Mestského úradu (dodá príslušný odbor MsÚ)

·       žiadosť o úľavu z dôvodu ŤZP-ŤZP/S, príp. parkovacieho preukazu (je dostupná v linku nižšie, alebo priamo v kancelárii)

 

Súvisiaca legislatíva


·       Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

·       Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·       Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie č. VZN-11/2022

 

Kontakt


Daň za užívanie verejného priestranstva fyzické osoby:

Ing. Ľubica Kubaliaková,  kancelária č. 4, prízemie, č. tel. 048/6306 272, lubica.kubaliakova@brezno.sk

 

Daň za užívanie verejného priestranstva právnické osoby a podnikatelia:

Ing. Karin Votroubeková, kancelária č. 4, prízemie, č. tel. 048/6306 272, karin.votroubekova@brezno.sk