Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

História ZPOZ-u

Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri MsÚ Brezno je členom celoslovenského združenia ZPOZ so sídlom v Banskej Bystrici.

Začiatky vzniku prvých aktívov pre občianske záležitosti siahajú do začiatku 50-tych rokov minulého storočia, kedy sa v súlade s vtedy platným rodinným právom stalo povinným a právne platným len manželstvo uzavreté na národnom výbore. To si vyžadovalo, aby tento právny akt nebol len administratívnou záležitosťou, ale dôstojnou a slávnostnou udalosťou, zodpovedajúcou vážnosti tejto chvíle v živote dvoch mladých ľudí a ich najbližších

A tak i v meste Brezne dňa 13. novembra 1953 bol vytvorený Aktív pre občianske záležitosti pri Rade Miestneho národného výboru. Znovu zriadený bol 19. septembra 1955. Jeho predsedom sa stal pán Rudolf Husenica, ktorý zastával aj funkciu predsedu národného výboru. Funkciu podpredsedníčky vykonávala pani Blažena Štrbová. Kolektív tvorilo v počiatkoch činnosti aktívu celkom 22 členov.

Neodmysliteľnou súčasťou tohto kolektívu boli aj vtedajšie matrikárky pp. Alžbeta Zacharová a Anna Chomová. Snahou členov aktívu bolo zabezpečiť dôstojné obrady našich spoluobčanov pri narodení dieťatka, pri uzavretí manželstva, ako aj pri úmrtí člena rodiny. Neskôr sa obrady rozšírili aj na organizovanie životných a pracovných jubileí, jubilejných sobášov, ako aj rôznych akcií a podujatí na úrovni mesta a s pribúdajúcimi obradmi pribúdali aj členovia, predovšetkým z radov učiteliek materských a základných škôl mesta. V roku 1963 bol stanovený pre aktívy nový názov – Zbory pre občianske záležitosti (ZPOZ), ktorý sa používa dodnes. K podstatným zmenám v činnosti bolo schválenie smernice v roku 1973, ktorá stanovila postavenie a úlohy zborov pre občianske záležitosti. V jednotlivých závodoch, podnikoch, družstvách vznikali aktívy dobrovoľných pracovníkov, ktorí úzko spolupracovali s exitujúcim ZPOZ-om. V našom meste medzi najaktívnejšie APOZ-y ako sa im v tom období hovorilo, patrili aktívy pri Mostárni Brezno, Harmaneckých papierňach, Slovenke, Komunálnych službách, Jednote či Jednotnom roľníckom družstve.

Po zmenách, ktoré nastali v našej spoločnosti v novembri 1989 si mnohí mysleli, že zbory nebudú mať svoje opodstatnenie, že sa stanú prežitkom bývalého režimu a zaniknú. Avšak, súčasnosť dokazuje, že sa to nestalo. Z iniciatívy viacerých miest a obcí, v snahe riešiť problémy, podporiť a predovšetkým metodicky pomáhať rozvoju činnosti zborov bolo 23. 11. 1991 v Banskej Bystrici ustanovené Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v Slovenskej republike ako dobrovoľná organizácia - občianske združenie. V zmysle svojich stanov združenie usiluje o rozširovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, podporuje sociálno-charitatívnu činnosť so zameraním na starých a osamelých ľudí, usiluje sa o rozvoj kultúrno-spoločenského života v obciach a mestách a podporu ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku, k svojmu okoliu a napomáhajúcich upevňovaniu priateľských vzťahov medzi ľuďmi a ich vzájomnému porozumeniu. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi síce došlo k zníženiu  v počte obradov, a to predovšetkým z dôvodu, že od 1. júla 1992 civilná i cirkevná forma uzavretia manželstva majú v našom právnom poriadku rovnoprávne postavenie, po právnej stránke majú rovnakú váhu a dôležitosť a zákon o rodine pre nich stanovuje rovnaké podmienky.