Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v telocvični pri ZŠ s MŠ Pionierska 2

Realizácia projekt bola financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Poskytnutá dotácia bola vo výške 20 175 eur a 2.242 eur z vlastných zdrojov mesta ako zriaďovateľa školy.

Telocvičňa bola vybudovaná a daná do prevádzky v roku 1989. Nakoľko boli priestory sociálnych zariadení a šatne vo veľmi zlom technickom stave, bolo už nevyhnutné ich zrekonštruovať.

Projekt  splnil  hlavné ciele:

 • zlepšil kvalitu a funkčnosť telocvične formou rekonštrukcie sociálnych zariadení a inžinierskych sietí,
 • prispel k rozvoju výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti telesnej a športovej výchovy,
 • zvýšil  estetickú úroveň  zariadenia, čo pozitívne vplýva na zvýšenie motivácie žiakov k zlepšovaniu ich pohybovej výkonnosti.

Cieľová skupina:

 • Primárna cieľová skupina: žiaci základnej školy Pionierska 2.
 • Sekundárna cieľová skupina: aktívna skupina obyvateľov mesta

 Práce na projekte prebehli počas letných prázdnin, rekonštruované bolo sociálne zariadenie, šatňa, rozvody vody, kanalizácia, elektroinštalácia, zdravotechnika, keramická dlažba podláh a obklady stien. Žiakom, mládeži ako aj ostatným zúčastneným na aktivitách v telocvični boli vytvorené  také podmienky, ktoré spĺňajú požiadavky zodpovedajúce štandardom z hľadiska kvality, hygieny a bezpečnosti.

Telocvičňu využívajú žiaci školy v rámci učebného procesu, ale aj počas voľno časových aktivít. Slúži na športové aktivity a súťaže aj pre školský klub detí, športové kluby, neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace v meste Brezne, na konanie pravidelných okresných i regionálnych súťaží ako aj pre širokú verejnosť.


Nákup športovej výbavy pre deti a mládež mesta Brezna

Projekt: je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky

 – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“

Mesto získalo od ÚV SR dotáciu 3.500 EUR na nákup športovej výbavy pre rôzne druhy športov: futbal, volejbal, basketbal, florbal, hokejbal, bedminton, stolný tenis, gymnastické cvičenie, pohybové hry, kondičné tréningy v telocvični.

Mestu záleží na mladej generácii a vytvára vhodné podmienky pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže a preto prispieva aj na nákup športovej výbavy z vlastných finančných zdrojov.

Projektom boli splnené:

 • Hlavný cieľ: zabezpečenie materiálneho športovo-technického vybavenia a športovej výbavy pre deti a mládež mesta Brezna, ktorí sa venujú rôznym športovým aktivitám a to v rámci školskej ale aj mimoškolskej činnosti
 • Čiastkové ciele:
 1. vytvorenie predpokladov na športovú činnosť širokej verejnosti s dôrazom na deti

     a mládež,

 1. vytvorenie predpokladov pre dosahovanie pozitívnych športových výsledkov,
 2. poskytnutie lepších možností na zlepšovanie športových výkonov,
 3. vytvorenie predpokladov na pohybovú aktivitu a tým zlepšenie zdravotného stavu aj   

  rodičov detí a ostatných obyvateľov mesta.

 

Športová výbava bude využívaná predovšetkým na realizáciu športových aktivít  aktívne športujúcich chlapcov a dievčat. Snahou je pritiahnuť do telocvične čo najväčší počet detí a mládeže, aby si vybrali z ponuky rôznych športov a rozvíjali svoj vzťah k športu.