Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Odbor právny

Vedúca odboru

Klimanová Lenka, JUDr. - 048/2856 903, lenka.klimanova@brezno.sk

 

Právnik

Biela Iveta, JUDr. - 048/2856 901, iveta.biela@brezno.sk

Ličková Lucia, JUDr. - 048/2856 902, lucia.lickova@brezno.sk

Chichová Iveta, Mgr. - 048/2856 903, iveta.chichova@brezno.sk 

 

Samostatný odborný referent na úseku právnom

Hagarová Anna, - 048/2856 904, anna.hagarova@brezno.sk

 


ODBOR PRÁVNY

Oblasť právna

 1. Vykonáva poradenstvo jednotlivým organizačným útvarom MsÚ, MsP a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
 2. Posudzuje a pripomienkuje návrhy zmlúv, dohody a iné právne dokumenty za mesto.
 3. Zabezpečuje rokovania so zmluvnými stranami pri spracovávaní zmlúv a iných právnych úkonov za mesto.
 4. Vypracováva právne analýzy a právne stanoviská vo veciach týkajúcich sa záujmov mesta za mesto
 5. Z právneho hľadiska posudzuje, spracováva podklady na rokovania orgánov mesta.
 6. Zastupuje mesto v konaniach a súdnych sporoch.
 7. Pri zabezpečení plnenia zverených úloh spolupracuje s organizačnými útvarmi mesta, organizáciami zriadenými mestom, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s fyzickými a právnickými osobami a ďalšími organizáciami.
 8. Vedie centrálnu agendu trestných podaní a všetkých súdnych sporov.
 9. Vedie evidenciu sťažností a evidenciu petícií.
 10. Spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi pri vybavovaní sťažností, podnetov a petícií.
 11. Z právneho hľadiska posudzuje a rieši  nároky oprávnených osôb voči mestu.
 12. Z právneho hľadiska posudzuje zverejňovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov v spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi.
 13. Vyhotovuje a spolupracuje vo veci vypracovania návrhov uznesení mestského zastupiteľstva s pracovníkmi jednotlivých organizačných útvarov.
 14. Spracováva VZN a vypracováva stanoviská k VZN, smerniciam, pokynom, príkazom, príp. iným IN na zabezpečenie úloh a činnosti mesta.
 15. Vypracováva Štatút mesta a jeho zmeny, rokovací poriadok MsZ a komisií pri MsZ a pod.
 1. Spracováva, vedie, aktualizuje plnomocenstvá a poverenia vydané primátorom.
 1. Vykonáva poradenstvo organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v oblasti správy majetku.
 2. Vypracováva alebo sa spolupodieľa na vypracovaní spoločenských zmlúv pri vstupe mesta do spoločností, zriaďovateľských zmlúv príspevkových a rozpočtových organizácií, správcovských spoločností a vyhotovuje alebo sa podieľa na vyhotovení  ich zmien.
 3. Zabezpečuje efektívne vymáhanie nedaňových pohľadávok od právnických a fyzických osôb a vedie ich evidenciu a komplexnú agendu.
 4. Vykonáva centrálnu evidenciu a registráciu originálov všetkých zmlúv uzatvorených                na mestskom úrade.
 5. Zabezpečuje prenájmy majetku mesta
 1. eviduje žiadosti na prenájom,
 2. vykonáva šetrenie skutkového stavu žiadostí,
 3. podáva informácie žiadateľom k predloženým žiadostiam,
 4. vypracováva nájomné zmluvy.
 1. Zabezpečuje prevody (kúpa, predaj, zámena,...) majetku mesta
 1. eviduje žiadosti na prevod,
 2. zabezpečuje geometrické plány, znalecké posudky,
 3. vypracováva zmluvy o prevode majetku,
 4. podáva informácie žiadateľom k predloženým žiadostiam,
 5. vypracúva návrhy na vklad do katastra nehnuteľností.
 1. Pripravuje, spracováva a kompletizuje odborné podklady a iné písomnosti pre rokovania MsZ vo veciach týkajúcich sa rozhodovania o prebytočnosti nehnuteľného, hnuteľného majetku mesta, vo veciach rozhodovania o kúpe, predaji, prenájme, zriadenia vecných bremien, či inom spôsobe nakladania s majetkom mesta.
 2. Pri prevode majetku mesta pripravuje podmienky – verejnej obchodnej súťaže, priameho predaja alebo  iných ponukových konaní týkajúcich sa nakladania s HM a NM                         vo vlastníctve mesta.
 3. Vykonáva centrálnu evidenciu a registráciu originálov všetkých zmlúv uzatvorených                 na mestskom úrade, doručených ostatnými organizačnými zložkami mestského úradu.
 4. Rieši reštitučné nároky oprávnených osôb.
 5. Vykonáva majetkovoprávne usporiadanie stavieb pred začatím investičnej výstavby realizovanej mestom.