Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Hlavný kontrolór

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Konečná Veverková Ingrid, Ing. - 048/2856 115, mob. 0903564725 ingrid.konecnaveverkova@brezno.sk


Kompetencie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení ). Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.

MsZ dňa 28.4.2003 na svojom zasadnutí za hlavnú kontrolórku mesta Brezna zvolilo Ing.Ingrid Veverkovú.

Na Msz dňa 14.4.2009 bola v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Z. z. za hlavného kontrolóra mesta Brezna na volebné obdobie 2009 - 2015 znovu zvolená Ing. Ingrid Veverková.

Hlavná kontrolórka podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy:

vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií,

 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu mesta
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu
 • je povinná vykonať kontrolu, ak ju o to požiada mestské zastupiteľstvo zabezpečuje: koncepčnú činnosť v oblasti sťažnostnej a petičnej agendy,
 • rozpracúvanie plnenia uznesení mestského zastupiteľstva v oblasti kontrolnej činnosti na podmienky mesta Brezna, kontrolné akcie na základe sťažností a podnetov občanov.
 • kontroluje: spôsob vybavenia sťažností, ktoré boli pridelené príslušným organizačným útvarom, plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, úroveň vybavovania sťažností a petícií
 • upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje rozhodnutie orgánu samosprávy
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným .

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

 • obecný úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na
 • užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.