Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Dokumenty - architekt

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ KONCEPTU ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BREZNO A ŽIADOSŤ O STANOVISKO

Mesto Brezno  ako obstarávateľ Územného plánu mesta Brezna podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) oznamuje v súlade s ustanovením § 21 ods. 3 stavebného zákona dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám

 

prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Brezno.

 

Koncept ÚPN-M Brezno je uložený v tlačenej podobe na Mestskom úrade v Brezne, odbore Architekta mesta Brezno, v elektronickej podobe sa  nachádza na webovom sídle Mesta Brezno: https://www.brezno.sk/uzemny-plan-mesta-brezna/ , prípadne je možné si ho vyžiadať na emailovej adrese zarkon@slovanet.sk.

 

Verejné prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Brezno s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 1.10.2020 v zasadačke Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 1

o 13:00 hod.   pre dotknuté obce, samosprávny kraj, orgány a organizácie 

o 15:00 hod.  pre verejnosť

 

Dotknuté obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány ako aj právnické osoby  sú podľa  § 21 ods. 3 stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanovisko ku Konceptu jeho obstarávateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Na stanoviská  uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

 

S pozdravom

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

 

 

Informácia k žiadostiam občanov o zmenu ÚPN mesta Brezno

 

V čase od 9.9.2020 do 16.10.2020 prebieha prerokovanie Konceptu územného plánu mesta Brezno.  Evidencia požiadaviek občanov na zmenu územného plánu, ktoré boli predložené od roku 2015 doteraz vrátane ich vyhodnotenia a spôsobu zohľadnenia do nového ÚPN mesta Brezno je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Brezne, odbore Architekta mesto Brezno.

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE 


 verejny_oznam  PDF - dokument  330.89 kB

 

Grafická časť:

 01-sirsie_vztahy_25  PDF - dokument  18.49 MB

 01_sv_50 PDF - dokument  1.73 MB

 2-komplexny-vykres  PDF - dokument  11.22 MB

 3-dopravne-vybavenie  PDF - dokument  4.78 MB

 4.1-ti_vodne_hospodarstvo  PDF - dokument  9.58 MB

 4.2-ti_energetika  PDF - dokument  2.84 MB

 4.3-ti_elektro-telekomunikacie  PDF - dokument  3.46 MB

 5-regulativy  PDF - dokument  2.59 MB

 06_opatk_uses  PDF - dokument  11.51 MB

 7-zaber-pp-a-lp  PDF - dokument  4.29 MB

 scema-zc  PDF - dokument  16.22 MB

 schema-vps  PDF - dokument  5.98 MB

 

Textová časť:

 sprava_pp  PDF - dokument  9.66 MB

 sprievodna_sprava  PDF - dokument  2.98 MB

 zavazna_cast_regulativy  PDF - dokument  526.12 kB

 

Súbory na stiahnutie

istrofinal_dur_04042018 PDF - dokument 1.54 MB

kupalisko_br PDF - dokument 297.79 kB

urbanisticka-studia-brezno---areal-kasarni-ul.-j.-svermu zip 8.10 MB