Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Regenerácia vnútrobloku Brezno- ŠLN

         

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Brezne, adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy, zlepšenie životného prostredia, rozvoj územia a vytvorenie estetického a zdravého prostredia.

Cieľ projektu sa dosiahne komplexnou regeneráciou vnútroblokového priestoru nazývaného Vnútroblok Brezno, ŠLN. Aktivity projektu sú zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prvkov na znižovanie prašnosti a hluku, ako aj prvkov na zvyšovanie vlhkosti vzduchu.

 

Aktivity projektu

·       komplexná regenerácia priestoru s uplatnením ekologických princípov ochrany a tvorby zelene, so zachovaním existujúcich stromov ,

·       výsadbové plochy, realizácia  prvkov mobiliáru a drobných stavieb. 

·       hlavnú kostru vegetácie budú tvoriť existujúce vzrastlé stromy a nová doplnková zeleň peších ťahov a prvkov drobnej architektúry jednotlivých častí, ostrovy nízkej stromovej vegetácie a trvaliek.

·       umiestnenie detských a workoutových ihrísk, vytvorenie oddychových zón,

 

Výsledky projektu

Regeneráciou existujúcich vegetačných prvkov v území ako i návrhom nových prvkov zelene, sa v území vytvoria líniové koridory, ktoré svojou biologickou hmotou plnia v území významný ekologicko-architektonický akcent.

Okrem estetizácie prostredia, vegetačný pokryv zvyšuje biologickú diverzitu porastov, znižuje prehrievanie povrchov a znižuje i jeho prašnosť.

Základným konceptom je zlepšiť environmentálne aspekty v meste a zabezpečiť príjemné, prírodné prostredie všetkým obyvateľom a návštevníkom predmetného územia, ako aj začleniť novo navrhované plochy a infraštruktúru do jedného vegetačného celku.

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu

júl 2022 –

 

Celkové oprávnené výdavky

1 374 407,40 Eur

 

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok (NFP)

1 305 687,03 Eur

 

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os

4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

 

Investičná priorita

4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú
zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

 

Kód projektu ITMS2014+

302041BCR4

 

Poskytovateľ NFP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Zmluva o poskytnutí NFP