Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno.

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu:        Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno

 

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program

 

Prioritná os:               2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:   2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností

                                     a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej

                                     a výcvikovej infraštruktúry

 

Špecifický cieľ:          2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35 v Brezne. Tento cieľ mesto naplnilo s finančnou pomocou Európskej únie a štátneho rozpočtu obstaraním siedmich odborných učební a školskej knižnice. Realizáciou projektu mesto prispelo k rozvoju kompetenčných zručností, zvýšeniu odbornosti, gramotnosti ako aj pripravenosti žiakov pre budúcu profesionálnu orientáciu.

Aktivity projektu:

 • Obstaranie jazykovej učebne
 • Obstaranie knižnice
 • Obstaranie 3 prírodovedných učební: fyzikálnej, biologickej a chemickej
 • Obstaranie polytechnickej učebne
 • Obstaranie 2 IKT učební
 • Stavebno-technické úpravy

Výsledky projektu:

 • Modernizácia a rozšírenie súčasných možností školy.
 • Zlepšenie infraštruktúry základného vzdelávania vrátane nových didaktických pomôcok

vo všetkých oblastiach, v rámci ktorých sú realizované aktivity projektu.

 • Zlepšenie technického vybavenia knižnice vrátane doplnenia knižničného fondu.
 • Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce

a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce.

 • Vytvorenie podmienok na celoživotné vzdelávanie.

 

Projekt bol ukončený v decembri 2020.

Projekt je v súlade so stratégiou Európa 2020, s Národnou stratégiou SR, s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Banskobystrického kraja ako aj inými strategickými dokumentami.