Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisia pre rozvoj mesta

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

 

Predseda:                   Ing. arch. Ján Králik

Podpredseda:             Ing. Miroslav Fašang

Členovia:                   Milan Palovčík, Bc. Pavel Belko, Ing. Martin Sladký, Ing. arch. Martin Mišura, Ing. arch Karol Ličko

 

Sekretár:

Margaréta Ličková

048/ 2858 073

margareta.lickova@brezno.sk

 

 

 


Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry

 • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja mesta,
 • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ,
 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
 • usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v meste,
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu mesta – jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
 • spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti mesta z územnoplánovacieho hľadiska,
 • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,
 • posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu mesta a plynofikáciu mesta,
 • spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,
 • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,
 • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom,
 • kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody.
 • spolupôsobí pri napĺňaní Koncepcie rozvoja bývania na roky 2014 – 2020.
 • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.