Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Cyklotrasy Brezno- trasy C2, C5, C10

   

 

Názov projektu: Cyklotrasy Brezno- trasy C2, C5, C10

Názov operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:  1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

Investičná priorita: 1.2. Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Špecifický cieľ: 1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy/ predovšetkým cyklistickej dopravy/na celkovom počte prepravených osôb. 

 

Hlavným cieľom projektu je podpora nemotorovej dopravy, predovšetkým zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy, upokojenie dopravy a posilnenie regionálnej mobility.

 

Aktivity projektu:

  • Vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude priamo napojená na Cyklotrasu Brezno - Valaská, ktorej realizácia začala v marci 2020.  Prepojením uvedených cyklotrás sa zabezpečí prepojenie sídliska Mazorníkovo, obce Čierny Balog a obce Hronec.
  • Vybudované budú cestičky pre cyklistov, cyklistické pruhy, lávky pre cyklistov, stojany na bicykle a prístrešky pre bicykle.
  • Prispeje sa k zvýšeniu bezpečnosti cyklistickej dopravy.

 

Miesto realizácie projektu: mesto Brezno

 

Výsledky projektu:

  1. Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií = 6,1622 km
  2. Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy = 1
  3. Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry = 55

 

Dĺžka realizácie projektu: 32 mesiacov

 

Celkové oprávnené výdavky projektu:  1 584 548,33 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 1 505 320,91 EUR 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.