Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Miestna občianska poriadková služba III v meste Brezno

 

   

 

Tento projekt sa zrealizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

Názov projektu:

Miestna občianska poriadková služba III v meste Brezno

 

Riadiaci orgán:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, https://www.employment.gov.sk/sk

 

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, https://www.minv.sk

 

Prioritná os: 8 REACT- EU

 

Investičná priorita: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

 

Špecifický cieľ:8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

 

Hlavný cieľ projektu: podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva bol splnený.

 

Ďalšími cieľmi projektu bolo:

-       Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, zvýšenie ich finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti.

-       Poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom činností miestnej občianskej poriadkovej služby v súčinnosti s Policajným zborom SR a Mestskou políciou Brezno

 

Projekt bol zameraný na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby a bol v súlade so špecifickým cieľom.

 

Aktivity projektu:

Hlavnou aktivita projektu bola podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Poskytovanie individuálnej podpory a asistenčných služieb bolo zrealizované s cieľom zmierniť sociálno-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK.

 

 

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby  sa zameriavali na:

Ø  posilnenie miestneho aktivizmu,

Ø  podporu komunitného rozvoja,

Ø  zníženie páchania protispoločenských konaní,

Ø  udržiavanie verejného poriadku,

Ø  ochranu verejného a súkromného majetku,

Ø  udržiavanie štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK,

Ø  ochranu  detí a mládeže pred negatívnymi javmi,

Ø  zabezpečovanie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

 

Mesto Brezno zriadilo miestnu občiansku poriadkovú službu s 10 členmi, ktorí boli zamestnancami mesta s priamym organizačným začlenením pod Mestskou políciou Brezno.

 

Dĺžka realizácie projektu:

17 mesiacov, od 01. 07. 2021 do 30. 11. 2022

 

Celkové oprávnené výdavky:

160.079,43 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 152.075,43 EUR

 

 

Zmluva o poskytnutí NFP bola dňa 21.03.2022 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 

https://crz.gov.sk/zmluva/6277060

 

                   www.ludskezdroje.gov.sk         www.minv.sk        www.esf.gov.sk        www.brezno.sk