Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Daň za ubytovanie

Mesto Brezno vyberá daň za ubytovanie v súlade so zákonom 582/2004 Z.z. a Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezno o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie č. VZN-11/2018, účinnosť 01.01.2019.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je: hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Sadzba dane je stanovená na 1,00 € na osobu a prenocovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach okrem kempingov, v kempingoch je všeobecne záväzným nariadením VZN-11/2018 stanovená úľava na 0,40 €.

Poskytovateľ ubytovania je povinný v lehote do 30 dní sa zaregistrovať, oznámiť začatie prevádzkovania ubytovacieho zariadenia alebo ukončenie prevádzkovania ubytovacieho zariadenia, príp. nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré nastanú počas pevádzkovania ubytovacieho zariadenia (zmena názvu zariadenia, adresy sídla daňovníka, adresy doručovania písomností a pod.) 

Prevádzkovateľ ubytovania vždy do 10. kalendárneho dňa po skončení mesiaca predloží správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných hostí, počte prenocovaní a o vybratej dani za predchádzajúci kalendárny mesiac. Vybratú daň odvedie bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca na účet správcu dane. Číslo účtu a variabilný symbol obdrží poskytovateľ ubytovania pri registrácii.

POTREBNÉ DOKLADY:   k registrácii výpis z obchodného alebo živnostenského registra, údaje o ubytovacom zariadení (adresa, kapacita, kategória, vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti); následne každý mesiac oznámenie o počte ubytovaných, počte prenocovaní a výške vybratej dane (tlačivo oznámenia k dispozícii na webe).


Kontakt

Votroubeková Karin, Ing. - 048/6306 272, karin.votroubekova@brezno.sk;