Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Daň za ubytovanie

Mesto Brezno vyberá daň za ubytovanie v súlade so zákonom 582/2004 Z.z. a Všeobecne záväzným nariadením mesta Brezno o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie č. VZN-11/2022, účinnosť 01.01.2023.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je: hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minicamp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.

Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Sadzba dane je stanovená na 1,00 € na osobu a prenocovanie, v prípade ubytovania v campingu znižuje túto sadzbu o 60%, t.j, 0,40 € na osobu a prenocovanie.

 

Platiteľ dane za ubytovanie je povinný správcovi dane písomne oznámiť  v lehote do 30 dní, vznik alebo zánik prevádzkovania ubytovacieho zariadenia, príp. nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré nastanú počas prevádzkovania ubytovacieho zariadenia (zmena názvu zariadenia, adresy sídla daňovníka, adresy doručovania písomností a pod.) a to na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na mestskom úrade a na webovom sídle mesta (dole pod týmto textom).

Platiteľ dane za ubytovanie do 10. dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca predloží vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb, o počte prenocovaní, t.j. o vybratej dani za predchádzajúci kalendárny mesiac za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive. Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb je platiteľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.

Platiteľ dane za ubytovanie po registrácii obdrží oznámenie s uvedením čísla účtu správcu dane a variabilný symbol, ktorým platiteľ dane za ubytovanie povinne označí každú platbu dane. Platiteľ vybratú daň odvedie bez vyrubenia do 15. dní od ukončenia kalendárneho mesiaca na účet správcu dane.

 

Súvisiaca legislatíva


·       Všeobecne záväzné naradenie mesta Brezno VZN-11/2022

·       Zákon č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

·       Zákon  č. 563/2009 Z.z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kontakt


Votroubeková Karin Ing. - 048/2856 405, karin.votroubekova@brezno.sk

Súbory na stiahnutie

Oznámenie k vzniku miestnej dani za ubytovanie doc - textový dokument 17.63 kB

Oznámenie k vzniku miestnej dani za ubytovanie PDF - dokument 184.41 kB

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie PDF - dokument 192.74 kB

Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie doc - textový dokument 17.32 kB