Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Podpora rozvoja športu na rok 2019 – výmena trávnika na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša

Poskytnutá dotácia na podporu rozvoja športu bola vo výške 10.000 eur a 4.647 eur z vlastných zdrojov mesta ako zriaďovateľa školy.

 

Stav športového povrchu bol nevyhovujúci a nezaručoval úplnú bezpečnosť športovcov, žiakov, mládeže a ostatných užívateľov.

Projekt  splnil  hlavný cieľ:

  • Vymenil sa športový povrch – pôvodný športový povrch - opotrebovaný umelý trávnik bol demontovaný a na opravených podkladových vrstvách bol namontovaný nový umelý trávnik.

Boli splnené aj čiastkové ciele:

  • vytvorili sa možnosti pre ďalšie bezproblémové využívanie multifunkčného ihriska v meste,
  •  zabezpečilo sa vytvorenie bezpečného, hygienicky vyhovujúceho športového priestoru pre aktívne užitočné trávenie voľného času a zábavy,
  • Zatraktívnilo sa miesto stretnutia a oddychu pre deti a mládež, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov a návštevníkov.

Cieľová skupina:

  • Primárna cieľová skupina: žiaci základnej školy Pionierska 4
  • Sekundárna cieľová skupina: aktívna skupina obyvateľov mesta

Práce na projekte prebehli počas marca 2020

Zrealizovaním projektu sa vyriešila výmena umelého trávnika vrátane podkladových vrstiev na multifunkčnom ihrisku a oprava podkladu pod umelým trávnikom – úprava podložia, dorovnanie nerovností  a vytvoril sa  bezpečný a po všetkých stránkach vyhovujúci priestor pre športové aktivity.

Multifunkčné ihrisko budú využívať najmä žiaci zo ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 v rámci hodín telesnej výchovy. Základná škola využije ihrisko pri organizovaní rôznych športových podujatí v rámci školy aj medzi školami a to na miestnej aj regionálnej úrovni.