Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Dom rozlúčky Brezno

Zámerom mesta Brezna je na pozemkoch vyčlenených na rozšírenie existujúceho cintorína vybudovať nový dom rozlúčky so zázemím. Aktuálne mesto nedisponuje priestormi vhodnými na usporadúvanie smútočných obradov na dôstojnej úrovni. Predmetom tejto súťaže je vytvorenie architektonického návrhu nového domu rozlúčky a krajinnej úpravy riešeného územia za účelom vytvorenia nového cintorína ako samostatného celku s kompletnou vybavenosťou potrebnou pre prevádzkovanie a údržbu cintorína.

Vyhlasovateľ predpokladá, že súťažiaci budú premýšľať o vhodnom charaktere domu rozlúčky a celkovom priestore cintorína a dáva voľnosť k rôznorodým riešeniam. Výsledný návrh by mal ponúkať kvalitný, sebavedomý a najmä reprezentatívny priestor vzhľadom na pietny charakter pohrebiska.

 

 

DRUH SÚŤAŽE

Podľa účelu:                                              projektová

Podľa okruhu účastníkov:                      verejná neanonymná

Podľa predmetu súťaže:                         architektonicko-krajinárska

Podľa priebehu súťaže:                           dvojetapová

 

CENY PRE SÚŤAŽIACICH

3 x 3000 eur

 

POROTA

Ing. arch. Štefan Moravčík

Ing. arch. Viktor Šabík

Mgr. art. Matúš Bištan

Ing. Peter Pasečný

Ing. Barbora Halásová

Náhradníci poroty

Ing. arch. Tomáš Sobota

Ing. Bronislava Rybianska

 

LEHOTY

13.07.2021 do 15:00 - lehota na predloženie dokladov do 1. etapy

19.07.2021 - termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy

22.-27.07.2021 - termín obhliadky riešeného územia

24.08.2021 od 10:00 - termín prezentácií rozpracovanej verzie návrhov – workshop

4.10.2021 do 15:00 - lehota na predloženie návrhov do 2. etapy

7.10.2021 od 10:00 - prezentácia súťažných návrhov účastníkmi, hodnotiace zasadnutie poroty k 2. etape

12.10.2021 - termín oznámenia výsledkov súťaže

 

Súťažné podmienky a súťažné pomôcky k prvej etape:

 

 as_dom_rozlucky_sutazne_podmienky_210617  PDF - dokument  669.61 kB

 pr1_sutazne_zadanie_210617  PDF - dokument  916.11 kB

 pr2_identifikacia_ucastnika  doc - textový dokument  35.67 kB

 pr3a_cestne_vyhlasenie  doc - textový dokument  35.30 kB

 pr3b_cestne_vyhlasenie  doc - textový dokument  35.19 kB

 pr4_informativny_navrh_zmluvy_pre_drbr  PDF - dokument  655.50 kB

 

Komunikácia účastníka s administrátorom súťaže a predkladanie dokladov a súťažných návrhov: kristof.stipak@brezno.sk

 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Zo zadaním sa najlepšie vysporiadal súťažný návrh A B.K.P.Š.

 

Autori: Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Martin Kusý III, Ing. arch. Július Vass, Ing. Katarína Tomanová Porubčinová – krajinná architektka
Spolupráca: Denis Zeman, Lenka Kavuljaková, Jaroslav Rell, Lukáš Blana

 

Komentár poroty:

Porota konštatovala, že koncept dom-plot, ktorý bol v určitej podobe prítomný v každom z troch návrhov, bol najpresvedčivejšie stvárnený v návrhu BKPŠ. Sila návrhu spočíva aj v rozvíjaní lokálnej typológie cintorína v Brezne: brána, ktorá je zároveň krytým neformálnym priestorom, kde sa môže odohrávať rozlúčka a zároveň plot-múr. Dom rozlúčky tu nie je samostatnou stavbou, ktorá púta pozornosť, ale je len akoby časťou domu-plotu. Múr ktorý oddeľuje cintorín od okolia je zároveň kolumbáriom. Jedným z najsilnejších momentov návrhu je atmosféra samostatného sveta vnútorného nádvoria cintorína-parku. Zadanie, ktoré spočívalo vo venovaní rovnakej pozornosti samotnej stavbe Domu rozlúčky a koncepcie pochovávania a hrobových miest je tu splnené jednoduchým a účelným gestom. Porotu presvedčila aj schopnosť autorského kolektívu precizovať v prvom kole nahodenú schému do netriviálneho návrhu v detailnom prevedení. Autori ponúkajú Breznu nielen stavbu Domu rozlúčky, ale zároveň miesto so silnou atmosférou, otvorené pre každého.

Samozrejme v ďalších etapách dopracovania bude vhodné zvážiť prípadné doplňujúce námety, vyplývajúce z podrobnejších vzťahových analýz. Možno aj väčšiu mieru otvorenosti - napríklad formou čiastočnej lokálnej perforácie obvodového múra pri vstupe zo západnej strany pri hlavnom objekte, umožňujúcej intenzívnejšie vnímanie vnútorného obsahu a funkcií z vonkajších priľahlých urbánnych priestorov (zapojenie kvetinárstva a kaviarne do života mesta...).

Súbory na stiahnutie

zapisnica_hodnotiaca_ii_etapa_drbr PDF - dokument 2.22 MB