Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Dom rozlúčky Brezno

Zámerom mesta Brezna je na pozemkoch vyčlenených na rozšírenie existujúceho cintorína vybudovať nový dom rozlúčky so zázemím. Aktuálne mesto nedisponuje priestormi vhodnými na usporadúvanie smútočných obradov na dôstojnej úrovni. Predmetom tejto súťaže je vytvorenie architektonického návrhu nového domu rozlúčky a krajinnej úpravy riešeného územia za účelom vytvorenia nového cintorína ako samostatného celku s kompletnou vybavenosťou potrebnou pre prevádzkovanie a údržbu cintorína.

Vyhlasovateľ predpokladá, že súťažiaci budú premýšľať o vhodnom charaktere domu rozlúčky a celkovom priestore cintorína a dáva voľnosť k rôznorodým riešeniam. Výsledný návrh by mal ponúkať kvalitný, sebavedomý a najmä reprezentatívny priestor vzhľadom na pietny charakter pohrebiska.

 

 

DRUH SÚŤAŽE

Podľa účelu:                                              projektová

Podľa okruhu účastníkov:                      verejná neanonymná

Podľa predmetu súťaže:                         architektonicko-krajinárska

Podľa priebehu súťaže:                           dvojetapová

 

CENY PRE SÚŤAŽIACICH

3 x 3000 eur

 

POROTA

Ing. arch. Štefan Moravčík

Ing. arch. Viktor Šabík

Mgr. art. Matúš Bištan

Ing. Peter Pasečný

Ing. Barbora Halásová

Náhradníci poroty

Ing. arch. Tomáš Sobota

Ing. Bronislava Rybianska

 

LEHOTY

13.07.2021 do 15:00 - lehota na predloženie dokladov do 1. etapy

19.07.2021 - termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy

22.-27.07.2021 - termín obhliadky riešeného územia

24.08.2021 od 10:00 - termín prezentácií rozpracovanej verzie návrhov – workshop

4.10.2021 do 15:00 - lehota na predloženie návrhov do 2. etapy

7.10.2021 od 10:00 - prezentácia súťažných návrhov účastníkmi, hodnotiace zasadnutie poroty k 2. etape

12.10.2021 - termín oznámenia výsledkov súťaže

 

Súťažné podmienky a súťažné pomôcky k prvej etape:

 

 as_dom_rozlucky_sutazne_podmienky_210617  PDF - dokument  669.61 kB

 pr1_sutazne_zadanie_210617  PDF - dokument  916.11 kB

 pr2_identifikacia_ucastnika  doc - textový dokument  35.67 kB

 pr3a_cestne_vyhlasenie  doc - textový dokument  35.30 kB

 pr3b_cestne_vyhlasenie  doc - textový dokument  35.19 kB

 pr4_informativny_navrh_zmluvy_pre_drbr  PDF - dokument  655.50 kB

 

Komunikácia účastníka s administrátorom súťaže a predkladanie dokladov a súťažných návrhov: kristof.stipak@brezno.sk